Parafudur Ayırıcılarının önemi Nedir

Parafudur Ayırıcılarının önemi Nedir Parafudurlarda nadiren meydana gelen arızalar sonucunda enerji hatlarında kısa devreler olabilir. Kısa devre olan parafudurların arızaya rağmen hatta bağlı kalması durumunda, sisteme yeniden enerji verilmesinde problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle parafudurlarda istendiğinde bulunan parafudur ayırıcıları sayesinde arızalı parafudurlar sistemden ayrılırken hattın kısa zamanda yeniden işletime alınması da sağlanır. Ayrıca parafudur gövdesinden farklı […]

Split Tipi Klimalar Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları

Split Tipi Klimalar Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları Resim 1.5: Split klimanın görünüĢü Split tip klimalar pencere tipi klimaların kullanıldığı her yerde kullanılabileceği gibi özellikle pencere tipi uygulamaların mümkün olmadığı yerlerde de çözüm sunan cihazlardır; çünkü, iklimlendirilmesi düĢünülen birimde pencere veya dıĢa açılan bir duvara gerek kalmadan da montajları yapılabilir. Diğer taraftan pencere tipi klimalara […]

Pencere Tipi Klima Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları

Pencere Tipi Klima Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları Pencere tipi klima cihazı tek bir gövdeden ibarettir. Soğutucu akıĢkanın yoğuĢmasını sağlayan kondenser, gövdenin arkasında yer alır ve dıĢ ortama açıktır. DıĢ ortamdaki hava, kondenser fanının hareketiyle kondenser üzerinden akıtılır. Oda tarafındaki diğer radyal fan, iç ortam havasını filtre üzerinden evaporatöre ve oradan yönlendirme kanatçıkları vasıtasıyla iç […]

Pencere Tipi Klimalar

Pencere Tipi Klimalar Ekonomik olarak düĢünüldüğünde pencere tipi klimalar en uygun fiyatlı çözümlerdir. Montajı kolaydır ve gerektiğinde baĢka mekanlara rahatlıkla taĢınabilirler. Sınırlı da olsa taze hava giriĢine müsade eder. Bu avantajlarına rağmen birçok mekanda estetik olmayıĢları ve ses seviyelerinin yüksekliği nedeni ile tercih edilmemektedir.

Klimaların Tanımı

Klimaların Tanımı Yapı olarak buzdolabına benzer. Yazın ortamı soğutma, kıĢın ise ortamı ısıtma görevi yapar. Klimada buzdolabında bulunmayan dört yollu vana vardır. Bu vana sayesinde gazın dolaĢım yönü değiĢtirilerek ısıtma ve soğutma iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Klimalar belirli bir metoda bağlı olarak kullandıkları R22 gazı kullanılarak bulundukları ortamın ısını soğutmaya nemini azaltmaya yarayan fan motor dıĢ ünite […]