Pencere Tipi Klima Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları

Pencere Tipi Klima Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları
Pencere tipi klima cihazı tek bir gövdeden ibarettir. Soğutucu akıĢkanın yoğuĢmasını sağlayan kondenser, gövdenin arkasında yer alır ve dıĢ ortama açıktır. DıĢ ortamdaki hava, kondenser fanının hareketiyle kondenser üzerinden akıtılır. Oda tarafındaki diğer radyal fan, iç ortam havasını filtre üzerinden evaporatöre ve oradan yönlendirme kanatçıkları vasıtasıyla iç ortama doğru üfler. Evaporatör ve kondenser tarafında oluĢturulan cebrî hava hareketi tek bir motorla sağlanabileceği gibi ayrı ayrı motor – fanlarla da sağlanabilir.
Resim 1.2: Pencere tipi klimanın iç yapısı ve parçaları
Bu tip ünitelerde soğutucu akıĢ ayar elemanı olarak genellikle kılcal boru kullanılmakla birlikte, TGV ve otomatik genleĢme valfınin kullanıldığı modelleri de mevcuttur. Drayeri takiben gözetleme camı kullanılmıĢtır.
 Cihazın ÇeĢitleri ve Kullanıldığı Yerler
Pencere tipi klimaların farklı fonksiyonları içeren çeĢitleri mevcuttur.
 Yalnız soğutma, filtreleme ve temiz hava giriĢi sağlayacak Ģekilde tasarlanmıĢtır.
 Soğutma, filtreleme ve temiz hava giriĢi ve ek bir elektriki rezistansla kıĢın ısıtmada kullanılır.
 Soğutması, filtrasyon ve taze hava desteği yanında, kompresyonda ters çevrim (heat pump) özelliğiyle kıĢı ılıman geçen iklim Ģartlarında da ekonomik bir ısıtma avantajı sunar.

Pencere tipi klimanın çeĢitli görünüĢleri
Pencere tipi klimalar özellikle soğutma ihtiyacının gerekli olduğu sıcak ve nemli iklim bölgelerinde, küçük hacimlerde, konfor soğutması için ideal çözümdür. Pencere veya (dıĢ ortama açılan) duvara monte edilebilen konfor kliması oldukça yaygın olarak kullanılır.
Pencere tipi klimanın montajı
 ÇalıĢma Prensibi
Kondanser fanı yan patlatmalardan (hava delikleri) emdiği havayı kondanser üzerinden dıĢarıya basmak suretiyle kondanser soğutulur. Bu nedenle yan patlatmalar mutlaka dıĢarıda kalmalıdır. Klimanın bulunduğu ortamda santrafüj fan tarafından emilen sıcak ve rutubetli hava filtreden geçerken kaçak toz zerrecikleri tutulur. Filtreden geçen hava fan tarafından evaporatör yüzeyine fırlatılır. Evap peteklerin arasından geçerken soğutulur. Hava içindeki rutubet soğuk evaporatör yüzeyine çarptığında yoğuĢur ve su halinde alttaki toplama kabına oradan da hortum vasıtasıyla dıĢ ortama tahliye edilir.Bu rutubetten dolayı evaporatör yüzeyi sürekli ıslaktır.Bu arada filtreden kaçan ince toz zerrecikleri de bu ıslak yüzeye yapıĢarak tutulur.Evaporatör petekleri arasından geçerken soğutulmuĢ,temizlenmiĢ ve kurutulmuĢ hava, hava yönlendirme pencereleri vasıtasıyla oda içine püskürtülür,odayı soğutmuĢ olur. Bu tip klimalarda oda içi sıcaklığı 18°C geldiğinde klima kendi kendini soğutmaya baĢlar ve klima oda içi sıcaklığını 18°C altına düĢürmez.

Posted in Genel.