Split Tipi Klimalar Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları

Split Tipi Klimalar Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları
Resim 1.5: Split klimanın görünüĢü
Split tip klimalar pencere tipi klimaların kullanıldığı her yerde kullanılabileceği gibi özellikle pencere tipi uygulamaların mümkün olmadığı yerlerde de çözüm sunan cihazlardır; çünkü, iklimlendirilmesi düĢünülen birimde pencere veya dıĢa açılan bir duvara gerek kalmadan da montajları yapılabilir. Diğer taraftan pencere tipi klimalara göre daha sessiz ve daha verimli çalıĢmaları ve ilk yatırım ve montaj maliyetlerinin fazla olmayıĢı uygulama alanlarını her geçen gün artırmaktadır.
Genelde iki veya daha fazla üniteden oluĢan split klimalar, ev tipi ve küçük iĢ yerleri bölümlerinin (oda vb.) iklimlendirilmesine yönelik uygulamalarında kullanılmaktadır. AlıĢılmıĢ tasarım yapısı iç ve dıĢ ayrı ünitelerden oluĢur. DıĢ ünite bir tanedir ve çoğu zaman bir, iki, üç veya daha fazla iç üniteyi destekleyecek Ģekilde tasarlanmıĢtır (Resim 1.8); fakat birçok uygulamada iç ünite sayısı ikiyi geçmez. Bu tip klimalar için oda tipi termostatlardan yararlanılır ve bu sayede farklı iklimlendirme programlarına ayarlanmıĢ iç ünitelerin birbirinden bağımsız çalıĢması sağlanır. Aynı zamanda böyle aynı soğutma çevrimi üzerinde, çok iç üniteden oluĢan sistemin montajı da sisteme ait tecrübe, teknik bilgi ve beceri gerektirir.
Resim 1.6: Duvar tipi split klimanın kullanım yerleri

Günümüzde üretilmekte olan split klimalar soğutma, ısıtma, nem alma (kurutma) ve filtrasyon fonksiyonlarıyla arzu edilen konfor Ģartlarını sağlar. Genellikle ısı pompalı (heat pump) modelleri, kıĢı yumuĢak geçen iklim bölgelerinde ısıtmada da ekonomik çözüm sunar. Tek fazlı ve üç fazlı elektriki beslemeli üretilmektedir. Cihaz ısıtmada yaklaĢık 2 KW enerji harcayarak gücü 4,8KW olan rezistanslı ısıtıcının verdiği ısıya eĢ değer ısı vermektedir (Resim 1.7).
DıĢ ve iç üniteden meydana gelen sistem, bakır borularla birbirine bağlanarak kapalı bir devre oluĢturur. Hermetik yapılı (pistonlu, rotary veya scroll tip) kompresör ve soğutucu akıĢkanın yoğuĢturulduğu kondenser dıĢ ünite içinde yer alır. Kondenser ünitesindeki ısı transferini hızlandıran kondenser fanı da dıĢ ünite içindedir. SıvılaĢan soğutucu akıĢkanın kondenserden evaporatöre geçiĢinde genleĢme elemanı olarak kılcal boru veya genleĢme valfı kullanılır. Isıtma durumunda (heat pump sistemi) gazın akıĢ yönünü değiĢtiren dört yollu valf kullanılır. Bu sayede çevrim yönü değiĢtirilerek ısıtma veya soğutma gerçekleĢtirilir.
Evaporatörde soğutma iĢini gerçekleĢtirmiĢ soğutucu akıĢkan kompresör tarafından emilir. Evaporatörle kompresör arasına yerleĢtirilen bir sıvı ayırıcı (akümülatör) sayesinde kompresöre sıvı hâlde soğutucu akıĢkan girmesi önlenir.
Resim 1.7: Split klimanın iç yapısı
9
 Split Klima ÇeĢitleri ve Kullanıldığı Yerler
Split klima uygulamaları çok yaygın olarak kullanıldığından birçok değiĢik tasarımı mevcuttur. Bunlar;
 Duvar tipi (evler, küçük iĢ yerleri),
 Salon tipi (evler, lokantalar, iĢ yerleri),
 Yer tipi (hasta odaları, bankalar, iĢyerleri vb.),
 Tavan tipi (bankalar, lokantalar vb.),
 Asma tavan tipi (mimarî tasarım uygulamalarında, iĢyerlerinde, lokantalarda, otellerde, hastahanelerde vb.),
 Asma tavan kanallı tip (otel, lokanta, pastahane vb.) tasarımları vardır
Resim 1.8: Split klimanın çeĢitleri ve kullanım yerleri
 ÇalıĢma Prensibi
Buzdolaplarında olduğu gibi sıkıĢtırmalı soğutma çevrimlidir. Kondenser fanlı bir motorla cebri soğutmalıdır. Soğutucuda (evapta) yine fan sayesinde etrafa ısıyı cebri olarak dağıtır. Kondenser ve soğutucu aynı özelliklere sahip olup Ģekil 1.1′ den görüleceği gibi dört yollu vana ile soğutkanın (gazın) dolaĢımı tersine çevrilerek hem soğutma hem de ısıtma yaptırılmaktadır.
 Soğutma ĠĢlemi
ġekil 1.1’ de klimanın soğutma yapısının gaz akıĢı görülmektedir. Ekovat soğutucudan aldığı gazı dört yollu vana üzerinden kondensere basar. Kondenserde soğutkan gaz sıvılaĢır. Sıvı gaz kılcal borulardan geçerek soğutucuya ulaĢır. Sıvı soğutkanın hacmi soğutucuda
10
(evapta) geniĢleyip basıncı düĢtüğünden, buharlaĢarak etrafındaki ısıyı alır. Fan motoru oda içinden veya aynı anda dıĢardan aldığı havayı soğutucu peteklerin üzerinden oda içine üfler. Hava, soğutucu yüzeyine ısısını ve neminin bir kısmını bırakır. Soğutucu peteklerinden geçerken ısısını kaybettiği gibi hava içindeki su buharı yoğunlaĢacağından, hava içindeki fazla nem de alınmıĢ olur. Petek önüne konan filtrelerde hava, toz vb. maddeler, süzülerek temizlenmiĢ olur. Fan sayesinde oda havası da hareketlenmiĢ olur. Böylece oda serinlemiĢ olur.
ġekil 1.1: Klimanın soğutma yapmasının gaz yolu Ģeması
 Isıtma ĠĢlemi
ġekil 1.2’de ise klimanın ısıtma yapmasının gaz akıĢı görülmektedir. ġekilden anlaĢılacağı üzere dört yollu vana sayesinde gazın akıĢ yönü değiĢtirilerek soğutucu (evap) kondenser durumuna, kondenser ise soğutucu durumuna gelmiĢtir Soğutucu dıĢarıda, açık alanda bulunmaktadır. Kondenser ise oda içerisinde kalmaktadır. Ekovat, soğutucudan emdiği gazı kondensere basar. Kondenserde basıncı ve ısısı yükselen soğutkan, fan sayesinde soğutularak sıvı hale getirilir. Kondenser ısısının fan ile odaya üflenmesi sonucu oda ısınmıĢ olur. Kondenserde sıvı halindeki soğutkan dıĢarıdaki soğutucuya ulaĢtığında, düĢük basınçta buharlaĢmak suretiyle ısıyı alarak ekovat tarafından emilerek kondensere basar. Olay tekrarlanmıĢ olur. Böylece oda içi ısınmıĢ olur.
11
ġekil 1.2: Klimanın soğutma yapmasının gaz yolu Ģeması
Klimayla ısıtma ve soğutma yapılırken dıĢ ortamın sıcaklığı çok önem arz eder. DıĢarının hava sıcaklığı arttıkça klima soğutma iĢlemini daha uzun sürede gerçekleĢtirir. DıĢarının hava sıcaklığı azaldığında ise içerinin ısıtılması daha uzun süre alır. Klimanın ısıtma özelliği ya sahip olduğu bir elektrikî rezistansla ya da ters çevrimle (ısı pompası Özelliği bulunan modellerle) sağlanabilir. Bu sistemlerden herhangi birinin mevcudiyeti ısıtma fonksiyonunu yerine getirmek için yeterli olur. Ancak, ısı pompası özelliğine sahip klima, rezistanslı tip klimaya göre kıĢı ılıman geçen bölgelerde (dıĢ ortam sıcaklığı bağlı olmak üzere, 8 °C ve üzerinde) 3 -4 kat daha ekonomik ısıtma gerçekleĢtirebilir.
ġekil 1.3: Klimalarda kullanılan 4 yollu vana
12
4 yollu vana, heat pumplarda kullanılan bir çalıĢma kontrolüdür. 4 yollu vana diye adlandırılır; çünkü 4 soğutucu boru bağlantısı vardır. Heat pump (ısı pompası) tersine soğutma çevrimi kullandığından böyle bir cihaz gerekmektedir. Gaz yolunun değiĢtirmek suretiyle klimayı ısıtmadan soğutmaya soğutmadan ısıtmaya çevirir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Pencere Tipi Klima Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları

Pencere Tipi Klima Cihazı Soğutma Sistemi ve Parçaları
Pencere tipi klima cihazı tek bir gövdeden ibarettir. Soğutucu akıĢkanın yoğuĢmasını sağlayan kondenser, gövdenin arkasında yer alır ve dıĢ ortama açıktır. DıĢ ortamdaki hava, kondenser fanının hareketiyle kondenser üzerinden akıtılır. Oda tarafındaki diğer radyal fan, iç ortam havasını filtre üzerinden evaporatöre ve oradan yönlendirme kanatçıkları vasıtasıyla iç ortama doğru üfler. Evaporatör ve kondenser tarafında oluĢturulan cebrî hava hareketi tek bir motorla sağlanabileceği gibi ayrı ayrı motor – fanlarla da sağlanabilir.
Resim 1.2: Pencere tipi klimanın iç yapısı ve parçaları
Bu tip ünitelerde soğutucu akıĢ ayar elemanı olarak genellikle kılcal boru kullanılmakla birlikte, TGV ve otomatik genleĢme valfınin kullanıldığı modelleri de mevcuttur. Drayeri takiben gözetleme camı kullanılmıĢtır.
 Cihazın ÇeĢitleri ve Kullanıldığı Yerler
Pencere tipi klimaların farklı fonksiyonları içeren çeĢitleri mevcuttur.
 Yalnız soğutma, filtreleme ve temiz hava giriĢi sağlayacak Ģekilde tasarlanmıĢtır.
 Soğutma, filtreleme ve temiz hava giriĢi ve ek bir elektriki rezistansla kıĢın ısıtmada kullanılır.
 Soğutması, filtrasyon ve taze hava desteği yanında, kompresyonda ters çevrim (heat pump) özelliğiyle kıĢı ılıman geçen iklim Ģartlarında da ekonomik bir ısıtma avantajı sunar.

Pencere tipi klimanın çeĢitli görünüĢleri
Pencere tipi klimalar özellikle soğutma ihtiyacının gerekli olduğu sıcak ve nemli iklim bölgelerinde, küçük hacimlerde, konfor soğutması için ideal çözümdür. Pencere veya (dıĢ ortama açılan) duvara monte edilebilen konfor kliması oldukça yaygın olarak kullanılır.
Pencere tipi klimanın montajı
 ÇalıĢma Prensibi
Kondanser fanı yan patlatmalardan (hava delikleri) emdiği havayı kondanser üzerinden dıĢarıya basmak suretiyle kondanser soğutulur. Bu nedenle yan patlatmalar mutlaka dıĢarıda kalmalıdır. Klimanın bulunduğu ortamda santrafüj fan tarafından emilen sıcak ve rutubetli hava filtreden geçerken kaçak toz zerrecikleri tutulur. Filtreden geçen hava fan tarafından evaporatör yüzeyine fırlatılır. Evap peteklerin arasından geçerken soğutulur. Hava içindeki rutubet soğuk evaporatör yüzeyine çarptığında yoğuĢur ve su halinde alttaki toplama kabına oradan da hortum vasıtasıyla dıĢ ortama tahliye edilir.Bu rutubetten dolayı evaporatör yüzeyi sürekli ıslaktır.Bu arada filtreden kaçan ince toz zerrecikleri de bu ıslak yüzeye yapıĢarak tutulur.Evaporatör petekleri arasından geçerken soğutulmuĢ,temizlenmiĢ ve kurutulmuĢ hava, hava yönlendirme pencereleri vasıtasıyla oda içine püskürtülür,odayı soğutmuĢ olur. Bu tip klimalarda oda içi sıcaklığı 18°C geldiğinde klima kendi kendini soğutmaya baĢlar ve klima oda içi sıcaklığını 18°C altına düĢürmez.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Pencere Tipi Klimalar

Pencere Tipi Klimalar
Ekonomik olarak düĢünüldüğünde pencere tipi klimalar en uygun fiyatlı çözümlerdir. Montajı kolaydır ve gerektiğinde baĢka mekanlara rahatlıkla taĢınabilirler. Sınırlı da olsa taze hava giriĢine müsade eder. Bu avantajlarına rağmen birçok mekanda estetik olmayıĢları ve ses seviyelerinin yüksekliği nedeni ile tercih edilmemektedir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Klimaların Tanımı

Klimaların Tanımı
Yapı olarak buzdolabına benzer. Yazın ortamı soğutma, kıĢın ise ortamı ısıtma görevi yapar. Klimada buzdolabında bulunmayan dört yollu vana vardır. Bu vana sayesinde gazın dolaĢım yönü değiĢtirilerek ısıtma ve soğutma iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Klimalar belirli bir metoda bağlı olarak kullandıkları R22 gazı kullanılarak bulundukları ortamın ısını soğutmaya nemini azaltmaya yarayan fan motor dıĢ ünite gibi aparatlardan oluĢan komple bir ısıtma ve soğutma sistemidir.
Klimalar; pencere, salon ve tavan tipi olmak üzere üç tipte yapılır. Klimaların açılıp kapatılması ve ısı ayarları üzerlerine konan anahtar ve düğmelerle yapıldığı gibi uzaktan kumanda ile de yapılmaktadır. Uzaktan kumanda, özellikle tavan ve duvar tipi split kumalarda çok kullanılır. Klimaların genel anlamda özelliklerini sıralarsak:
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
ARAġTIRMA
4
 Klima bulunduğu ortamı soğutur. Ancak ortam aĢırı soğutulmamalıdır. Klima bulunduğu ortamı maksimum +17.5/+18 °C civarına düĢürebilir. Amaç ortamı aĢırı soğutmak değil bir serinlik sağlamaktır.
 Bulunduğu ortamdaki nemi alır. Evaporatöre gelen sıcak hava üzerindeki nemi evaporatör yüzeyinden geçerken bırakır.
 Bulunduğu ortamdaki tozları tutar. Santrafüj fan tarafından emilen hava filtreden geçerken kaba tozları tutulur. Ġnce toz zerrecikleri ise ıslak evaporatör yüzeyinden geçerken ıslak yüzeye yapıĢarak tutulurlar. Daha sonra defrost suyu ile birlikte tahliye edilir.
 Klima bulunduğu ortamı ısıtır. Ancak ortam aĢırı sısıtma olmaz. Klimanın ısıtma özelliği için kullanım genelde kıĢların ılık geçtiği yerlerde tercih edilir. AĢırı bir ısıtma sağlamaz. Klima bu ısıtma görevini rezistans veya ters gaz çevrim yolu ile yapar. Bununla ilgili ilerleyen konularda bilgi verilecektir.
 Klimanın enerji sarfiyatını inceleyecek olursak ortalam rakamlar ile; ısıtmada: 2.06 Kw/h, soğutmada: 2.57 Kw/h dır. Devreden çekmiĢ olduğu akıma bakarsak; soğutmada: 12A, ısıtmada: 10.1Amper çekmektedir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın

KLİMALARDA KOMPRESÖR BAKIM VE ONARIMI HAKKINDA BİLGİ

Burada edineceğiniz bilgi ve beceriler ile günümüzde artık olmazsa olmaz haline gelen klimaları daha iyi tanıyacak, bunların tamir ve bakımında ve en çok klimalar üzerinde yapılan bir işlem olan gaz verme işlemini yapabileceksiniz.
Ekovat tamirinde tecrübe ve uygun alet ve makinelerin olması gerekir. Ekovata alet bağlanarak arızasının ne olduğu anında doğru olarak tespit edilebilmektedir.
Klima soğutma sistemi karmaşık ve kapalı bir sistem olduğundan bu için ilmini tam ve doğru bir şekilde öğrenmek gerekir. Çünkü yapmı olduğumuz bir hata sistemin geriye dönülmez bir hale sokabilir veya büyük maddi zararlar açabilir. Bunun için bu işi en iyi öğrenmemiz ve tecrübe kazanmamız gerekir.
Mekanik soğutma sistemlerinin birçok çeşiti vardır. Bunlar, çeşitli şekillerde, boyutlarda, değişik parçalardan oluşur ve kullanımları farklıdır. Eğer herbirini anlamaya çalışırsak önümüzde çok uzun ve zor bir görev var demektir. Eğer soğutmanın temellerini öğrenirsek işimiz daha kolay olacaktır. Mekanik soğutma sistemlerinin ilkeleri ve sistemi oluşturan parçalar aynıdır. Bu nedenle, tüm soğutma sistemlerinin ortak yönlerini öğrenmekle işe başlayalım. Böylece, bir sistemi diğerlerinden farklı kılan özellikleri sıralamak daha kolay olacaktır.
Bu işi yapmak istiyorsak her zaman teknoljiyi takip etmek ve yeni çıkan ürünleri alet ve makineler hakkında bilgi edinmek gerekir.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum yapın