Klimaların Tanımı

Klimaların Tanımı
Yapı olarak buzdolabına benzer. Yazın ortamı soğutma, kıĢın ise ortamı ısıtma görevi yapar. Klimada buzdolabında bulunmayan dört yollu vana vardır. Bu vana sayesinde gazın dolaĢım yönü değiĢtirilerek ısıtma ve soğutma iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Klimalar belirli bir metoda bağlı olarak kullandıkları R22 gazı kullanılarak bulundukları ortamın ısını soğutmaya nemini azaltmaya yarayan fan motor dıĢ ünite gibi aparatlardan oluĢan komple bir ısıtma ve soğutma sistemidir.
Klimalar; pencere, salon ve tavan tipi olmak üzere üç tipte yapılır. Klimaların açılıp kapatılması ve ısı ayarları üzerlerine konan anahtar ve düğmelerle yapıldığı gibi uzaktan kumanda ile de yapılmaktadır. Uzaktan kumanda, özellikle tavan ve duvar tipi split kumalarda çok kullanılır. Klimaların genel anlamda özelliklerini sıralarsak:
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
ARAġTIRMA
4
 Klima bulunduğu ortamı soğutur. Ancak ortam aĢırı soğutulmamalıdır. Klima bulunduğu ortamı maksimum +17.5/+18 °C civarına düĢürebilir. Amaç ortamı aĢırı soğutmak değil bir serinlik sağlamaktır.
 Bulunduğu ortamdaki nemi alır. Evaporatöre gelen sıcak hava üzerindeki nemi evaporatör yüzeyinden geçerken bırakır.
 Bulunduğu ortamdaki tozları tutar. Santrafüj fan tarafından emilen hava filtreden geçerken kaba tozları tutulur. Ġnce toz zerrecikleri ise ıslak evaporatör yüzeyinden geçerken ıslak yüzeye yapıĢarak tutulurlar. Daha sonra defrost suyu ile birlikte tahliye edilir.
 Klima bulunduğu ortamı ısıtır. Ancak ortam aĢırı sısıtma olmaz. Klimanın ısıtma özelliği için kullanım genelde kıĢların ılık geçtiği yerlerde tercih edilir. AĢırı bir ısıtma sağlamaz. Klima bu ısıtma görevini rezistans veya ters gaz çevrim yolu ile yapar. Bununla ilgili ilerleyen konularda bilgi verilecektir.
 Klimanın enerji sarfiyatını inceleyecek olursak ortalam rakamlar ile; ısıtmada: 2.06 Kw/h, soğutmada: 2.57 Kw/h dır. Devreden çekmiĢ olduğu akıma bakarsak; soğutmada: 12A, ısıtmada: 10.1Amper çekmektedir.

Posted in Genel.