Termik Santraller Hakkında Bilgi Nedir

Termik Santraller

Termik santrallar, kömür, akaryakıt veya gazgibi fosil yakıtların yakılması yoluyla elektrik üretir. Su santrallarda,ocağın kazan bölümünde dolanan su, çok sıcak buhar haline dönüşür ve bu buhar,elektrik akımı üreten alternatörlere bağlı türbinleri çalıştırır. İlk büyükpetrol krizi sanayileşmiş Batılı ülkelerde bu tip termik santralların yapımınıyavaşlattı. Ancak gene de bu tip santrallar, birçok ülkede enerji açığınıkapatmakta görev üstlenmeye devam etmektedir.

Termik santralların ürettiği ısının birbölümü çevreye atılır. Soğutma suyunun sağlandığı kıyı ve ırmak suları birkaçderece ısınır. Kömürün yanmasıyla oluşan küllerin bir bölümü bacalarınelektrostatik filtrelerinden dışarı sızar. Ve nihayet, bütün fosil yakıtlarazot ve kükürt içerir ve bu maddeler yanma sonrasında oksitler halindeatmosfere karışır. Çevre uzmanlarına göre gaz atıklar, ormanlar için son derecezararlı olan asit yağmurlarının en önemli nedenidir

Termik Santralın ÇalışmaYöntemi

Elektrik enerjisine dönüştürülecek olantermik enerjiyi üretmek için, yakıt bir buhar kazanında yakılır. Buhar kazanı,bir ocak ile bir boru demetinden oluşur; boruların içinde dolanan su, buradaısıtılır ve buhar haline geldikten sonra türbinlere gönderilir. Eğer yakıtolarak kömür kullanılıyorsa, bu kömür önce öğütülüp toz haline getirilir; sonrasıcak havayla karıştırılır ve brülörle buhar kazanının yanma odasınapüskürtülür. Eğer sıvı yakıt kullanılıyorsa, bu sıvı yakıt önce akışkanlığınınartması için ısıtılır, sonra kullanılır.

600MW’lik bir santralda buhar 565 derecelikbir sıcaklığa ve 174 bar düzeyinde bir basınca çıkarılır. Yüksek basınçlıtürbinlere yollanan buhar kısmen genleşerek türbin çarklarını döndürür. Bu ilkaşamadan geçen buhar, enerjisinin bir bölümünü korur. Aynı buhar, ayrı birdevre aracılığıyla yeniden kazana gönderilir ve tekrar ısıtılır; sonra 34 bardüzeyinde bir basınçla, orta basınçta çalışan türbine basılır. Düşük basınçbölümündeyse buhar tam olarak genleşir. Bu çevrimin sonunda basıncı 300milibara düşen buhar kondansöre gönderilir.

Kondansör, buharın yeniden suyadönüştürüldüğü soğuk bir kaynaktır. Buhar burada, içinde soğutma suyunun dolandığı binlerceküçük çaplı boruya temas ederek tekrar suya dönüşür. Sonra pompalarla toplanırve yeniden ısıtma çevrimine sokulur; bu amaç için türbinin farklı noktalarındaısıtılan buhardan yararlanılır. Böylece yeni çevrim başlamış olur: su tekrarbuhar kazanına girer, burada ısıtılarak buharlaştırılır ve türbinlere doğruyollanır. Türbinlerin mekanik enerjiyse alternatör vasıtasıyla elektrikenerjisine dönüştürülür. Ve son olarak da bir transformatörde gerilimiyükseltilen elektik, genel iletim hatlarına verilir.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın