Robot Programlama Dilleri Nelerdir Nasıl Yapılır

Robot Programlama Dilleri

Robotların kullanım alanlarının genişlemesi ve yazılım teknolojisiningelişmesi; belli bir amaç için yapılan robotların, o amaç doğrultusundaprogramlanması ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu nedenle, değişikfirmalar, ürettikleri robotlar için farklı yazılımlar geliştirdiler vekullandılar. Günümüzde robotlar için yapılan yazılımlar artık ayrıbirer ürün değil; robotların birer parçası haline geldiler.

Robot yazılımı üreten şirketler öncelikle simülasyonlar üzerinde çalışırlar.Buna off-line programlama denir. Robot üretilmeden önce, yazılım aşamasında,hareketleri, hangi şartlarda ne tür tepkiler vereceği, öğrenme kabiliyetigibi özellikleri önceden bilgisayar ortamında off-line programlama tekniğiile test edilir.

Robot yazılımlarında programın çalışma süresi genellikle öncelikliöneme sahip değildir. Robot programcıları daha çok, ürettikleri programınrobota minimum sayıda yükleme gerektirmesini amaçlarlar. Bu sebeple, off-lineprogramlama aşamasında üretilen programın tam olarak isteneni yapabilmesihususu ele alınır.

Off-line robot programlama ve simülasyon robot modellerinin simülasyonununmümkün olduğu durumlarda robot programlarının yapımına yardımcıolmaktadır. Robot programları, gerçek robota yüklenip çalıştırılmadanönce simülatörler aracılığıyla test edilirler. Bunun esaslı amaçlarındanbiri de programdaki olası hatalar yüzünden robota ya da çevredekilere zarargelmesini engellemektir. Ayrıca off-line programlama robot teknolojisi kullananbirçok fabrikada önemli ölçüde maddi kazanç sağlamaktadir; çünkü çalışmasırasında meydana gelebilecek hatalar da, büyük robotlar yerlerinden çıkarılmadan,simülasyon yardımıyla görülebilmekte ve düzeltilebilmektedir.

Robotlar genellikle birbirleriyle ilişkili bir şekilde hareket eden birçokkısımdan ve aralardaki bağlantılardan oluşur. Bu bağlantıların sayısıçoğu zaman robot hareket derecesine (degree of freedom) eşittir. Robotprogramlaması ve simülasyonunda karşılaşılan en büyük problemlerden birirobotun hareket eden kısımlarının çevreye ve robotun bağlantılarına görenasıl yönlendirileceğidir. Ve bu değerler genellikle matematiksel olarak gösterilirve hesaplanır.

Forward ve Ters (Inverse) Kinematik, robotun bağlantı açıları verildiğindeparçalarının yerini; veya robotun hareket edebilmesi için gereken enerjiyibulmak için kullanılır. İyi bir robot simülasyon programı, gerçek robotunyapabileceği herşeyi simüle edebilmelidir.

Simdi önemli birkaç robot programlama dilini tanıyalım:

2. Robotscript

Robotscript Evrensel Robot Denetimcisi (Universal Robot Controller) tarafındankontrol edilen bütün robot modellerini sanal olarak programlamak için kullanılır.On-line olarak Windows NT istasyonlarında ya da off-line olarak Windows yüklüherhangi bir PC’de kullanılabilir. Robotscript grafiksel kullanıcı arabirimi(GUI) ile kullanıcıya kolaylık sağlar ve hata olasılığını azaltır. AyrıcaYazılım Geliştirme Paketi yardımıyla her türlü kullanıcı için farklıarayüzler tasarlanabilir.

Robotscript makro benzeri bir robot programlama dilidir ve ActiveX programıylaberaber çalışır. Microsoft Visual Basic programı kullanılarak geliştirildiğiiçin, Microsoft C++ ya da Microsoft Office programlarıyla beraber kullanılabilir.Windows ortamına uyumlu olması, programcıya kendi yazılımlarını geliştirirken,robota bilgi yüklerken veya alırken önemli kolaylıklar sağlar.

Robotscript program paketi 4 parça yazılımdan oluşmaktadır: RobotscriptActiveX Kontrolü, ERD kontrol ekranı, dosya yaratıcısı ve yazılımdenetimcisi. ActiveX parçası Robotscript yazı dosyasını robot hareketlerineçevirir. İkili bilgi (Binary data file) dosyası kullanılmadığı için yazılanprogramları çalıştırmak için derlemeye gerek yoktur. Kontrol ekranıkullanıcının programları çalıştırmasını sağlar. Yazılım GeliştirmePaketi sayesinde son kullanıcı kendi amaçlarına uygun arayüzler geliştirebilir.Dosya yaratıcısı programcının Robotscript programına hareketlerin noktasalpozisyonlarını girmesini sağlar. Burada mevcut olan ‘Sihirbazlar’, sağladıklarıgrafiksel yardımla kullanıcının kompleks hareketleri kolay bir şekilde çözümlemesinisağlar. Yazılım denetimcisi ise yazılan programı test etmek için kullanılır.

3. ARAC

ARAC (Aritmetik Robot Uygulama Denetimi) yazılımı birçok esnek üretimsisteminin çekirdeğini oluşturur. Sistem, basit off-line programlamaistasyonu olarak kullanılabilir; ve genelde ‘ilk seferde doğru’ çalışan veekstra ayar gerektirmeyen programlar üretilir.

Programlamanın yanında, işlem parametrelerini değiştirerek işlemlerion-line olarak birleştirmekte ya da kesmekte de kullanılabilir.

Uygun bir dizi işlemci yardımıyla, ARAC sistemi tamamen otomatik çalışır.Kullanıcı girişi gerektirmeksizin yeni robot programları üretip bunları bağlıolan robot sistemleri üzerinde çalıştırabilir. Ayrıca eklenebilenekipmanları sayesinde yardımcı robot elemanlarını da kontrol edebilir.

4. AML

Hareketi tanımlayabilen bir program ya pozisyonu ya da zamanı referans alır.Bundan 30 sene önce yazılan programlardan "G Code" pozisyonu;"Ladder Diagram" zamanı referans alan programlara örnektirler. Ancakgerçek bir çözüme ulaşabilmek için bu iki değeri kaynaştırmak gerekir.AML programlama dili bu sorunu "Event Processing Method" yardımıylaçözdü. Ayrıca "Drive Train" methodu ile denetim senkronizasyonu veçoklu eksen yönetimi kolaylıkla yapılabilmektedir.

AML, PASCAL benzeri yüksek seviye bir programlama dilidir. Temel sentaksıdiğer yüksek seviye programlama dillerine benzer. Program, PASCAL’daki gibi"Begin" ve "End" komutları arasına yazılır.Ancak AMLnesneye yönelik (object oriented) bir programlama dilidir. Nesne, bilgi üyelerive metodlardan oluşan program bloklarıdır. AML, prensip olarak son kullanıcılarayeni bir nesne tanımlama izni vermez. Bunun temel amacı tecübesiz son kullanıcılarında kolaylıkla ve güvenle denetim programları yazabilmeleridir.

5. RoboML

Bazı robot programlama dilleri internet aracılığıyla insan-robot etkileşiminisağlamayı amaçlamaktadır. Ancak burada eşzamanlı iletişim için gerekliolan yüksek kaliteli bağlantı, alıcıdaki (client) programın uyumluluğugibi bazı sorunlar çıkmaktadır. Bunun için XML bazlı bir dil olan RoboMLkullanılmaktadır

Ancak RoboML, insan robot etkileşimi, vasıta (agent) haberleşmesi, bilgitemsili gibi konularda diğer XML bazlı dillerin sorunlarını aşamamıştır.

6. NQC (Not Quite C)

NQC, Lego RCX programlaması için kullanılan basit bir programlama dilidir.NQC dilinin önişlemci ve kontrol yapıları C diline oldukça benzer. NQC,genel kullanım amaçlı olmaktan oldukça uzaktır; nitekim gerçek hayattakikoşullardan kaynaklanan sınırlamalar ve RCX ortamının kendisi
hakkındadetaylı bilgi eksikliği bulunmaktadır.

Tipik bir NQC programı görevlerden (tasks) ve subrutinlerden oluşur, İlkgörev, program başladığında otomatik olarak çalışır; diğer görevlerprogram tarafından başlatılır. Subrutinler, görevler arasında paylaşılır.NQC derleyicisi, RCX hakkında çok az bilgiye sahiptir. Ses çıkarma, veriyiokuma gibi birçok RCX fonksiyonu "rcx.nqh" dosyası eklenerek kullanılabilir;ve bu dosya derleyici tarafından otomatik olarak eklenir.

7. Onika

Onika, ikonik olarak programlanmış bir insan-makine ara yüzüdür. Gerçekzamanlı bir işletim sistemi ile beraber, yeniden kullanılabilir kodyaratabilmesini sağlar. Onika, hem mühendisler, hem de son kullanıcılar içinuygun çalışma ortamı sağlar. Mühendisler için, gerçek zamanlı yazılımmodüllerini simgeleyen ikonlar, birleştirilip, gerçek zamanlı işler oluşturulabilir.Bu modüller arasındaki bağlantılar otomatik olarak oluşturulur.

Değişik pencerelerde, kullanılan işletim sisteminin o anki durumu, sistemdeğişkenlerinin değerleri gibi bilgiler kullanıcıya gösterilir. Onika’nınoluşturulan işlerin setaks olarak doğruluğunu ve eksiksiz olduğunu göstermesindensonra, yüksek seviye son kullanıcılar için, yaratılan bu işler ikon halinegetirilebilir.Onika, hiperlinkler vasıtasıyla, başka sitelerdeki yazılımmodüllerini getirebilir ve kullanabilir; ve bunlar daha önce lokal olarak hazırlananmodüllerle birleştirebilir.

8. REXX

REXX, Michael Cowlishaw tarafından dizayn edilmiş bir programlama dilidir.Michael’in kendi kelimeleri ile; " REXX, programların ve algoritmaların açıkve yapısal bir şekilde yazılabilmesini sağlayan yordamsal (procedural) birprogramlama dilidir." REXX diğer programlama dillerinden çok farklı değildir.İşte basit bir örnek:

/* Sayı Sayma Programı */
say "Sayıyor…"
do i = l to 10
say "Sayı" i
end

REXX’i diğer birçok dilden ayıran özellik ise sıradan uygulamaprogramları tarafından makro dili gibi kullanılabilecek şekilde tasarlanmışolmasıdır. Buradaki düşünce, uygulama geliştirenlerin kendi makrodillerini ve yorumlayıcılarını (interpreter) dizayn etmek zorunda kalmamalarıdır.Bir REXX makrosu çözemediği bir ifade ya da fonksiyonla karşılaştığında,kontrolü uygulamanın kendisine verir. Uygulamanın, sadece kendisine özgü özellikleridesteklemesi yeterlidir; bu durum, uygulama geliştiricisini oldukça sıkıcıve zaman alıcı bir iş olan dil yorumlatıcısı yazma zorunluluğundan kurtarır..

9. Behavior Language (Davranış Dili)

Davranış Dili, kurala dayalı, gerçek zamanlı, paralel bir robotprogramlama dilidir. Gerçek zamanlı kurallar, davranış dilinin anahtarınıoluşturur, ifadeler, alışılmış Common Lisp sent akşındadır. Davranışlar,değişik planlar tarafından çalıştırılabilir kural gruplarıdır. Veriyapıları davranışlar arasında paylaşılmaz; bütün mesaj geçişleri açıkolarak yapılır. Bütün kuralların paralel ve eş zamansız olarak çalıştığıvarsayılır.

Davranış Dili oluşturulması, AFSM(Geliştirilmiş Sonlu DurumMakinesi)’leri daha kullanışlı gruplara ayırarak, aynı anda bir grubu aktifya da inaktif hale getirme ihtiyacından kaynaklandı. Aslında AFSM’ler açıkçakullanılmaz, gerçek zamanlı kuralların oluşturduğu kural kümeleri,bire-bir AFSM’lerde derlenir. Davranış derleyicisi ortamdan bağımsız olarakçalışıp, AFSM normlarına uygun ara bir dosya oluşturur. Daha ara derleyicideğişik hedefler için kullanılır. Burada ara derleyicinin DavranışDili’ni desteleyebilmesi için çeşitli geliştirmeler yapılmıştır. DavranışDili, genel olarak Lisp dilinin alt kümesi olarak yazılmış ve birbirineparalel olarak çalışan gerçek zamanlı bir kurallar kümesidir. Kullanılanbütün derleyiciler Common Lisp dilinde yazılmıştır

Posted in Genel.

Bir cevap yazın