PLC NİN İLAVE MODÜL BAĞLANTISI

PLC’NİN İLAVE MODÜL BAĞLANTISI

1.1. Analog Modülün Tanımı ve Yapısı
PLC, yapı olarak üç ana kısımdan oluşur. Bunlar; giriş birimi, merkezi işlem birimi
(CPU) ve çıkış birimidir. Analog modül, analog giriş ve analog çıkış olmak üzere iki
bölümden meydana gelir. Aşağıdaki resimde örnek bir analog modül görünüşü verilmiştir.

Algılayıcılardan gelen veriler giriş birimi tarafından okunarak işlem giriş imge kütüğü
denilen alana kopyalanır. Yazılım programı komutlarına göre sonuçları değişik bellek
alanlarına yazar. Eğer sonuçlarımız fiziksel çıkışlarla ilgiliyse işlem çıkış imge kütüğü
denilen alana yazılır. En son olarak da çıkış imge kütüğünde saklanan sonuçlar fiziksel
çıkışlara aktarılır. Kısaca PLC çalışma mantığı budur. Bu çalışma sistemi aşağıdaki blok
diyagramında gösterilmiştir.

Analog modül, analog giriş ve analog çıkış olmak üzere iki bölümden meydana gelir.
1.1.1. Analog Giriş Modülleri
Analog değerler, direk PLC tarafından okunamaz. PLC cihazı, yalnızca mantık
sinyallerini (0ve 1 yani, “yok”,“var”) algılayabilmektedir. İşte doğrusal sinyallerin PLC
tarafından algılanabilmesi için giriş değeriyle orantılı olarak PLC’ye bir sayısal değer atayan
analog giriş modülüne ihtiyaç vardır. PLC’mizin giriş bölümüne uygulanan sinyaller
sayısal(dijital) veya analog olabilir. Analog sinyaller için PLC’ye analog giriş modülü ilave
edilmesi gerekmektedir.

Analog girişlere bağlanan basınç, seviye, ışık, sıcaklık, nem gibi algılayıcılardan gelen
doğrusal değerleri alarak analog/sayısal çevirici(ADC) aracılığıyla sayısal bilgiye çevirir. Bu
birimde çevirim seviyeleri doğrusal sinyal ile orantılı olarak 12 bit binary şeklinde gösterilir.
Ayrıca analog değerleri 16 bitlik sayısal değerlere çevirir. Bir analog modül içersinde
CPU’dan (merkezi işlem birimi) ayrı olarak bir kontrol sistemi vardır. Bu sistem kanal
seçiminin ve giriş verilerinin tampon belleğe yazılışını kontrol eder. Ayrıca kendine has bir
tarama zamanı vardır. Böylece belleğe yazma zamanları ile CPU tarafından bellekten veri
okuma zamanlarının çakışmaları önlenmiştir. PLC’mizin giriş bölümüne uygulanan sinyaller
sayısal(dijital) veya analog olabilir.

6
Yukarıda 4 girişli bir analog giriş modülü yapı şemasında görüldüğü gibi çoklayıcı
vasıtasıyla birden fazla veri girişine uygun olarak yapılırlar. Çoklayıcı devrede filtre ve
sınırlama devreleride kullanılır. Bu filtre devreleri, dalgalanmaları ve elektrik sinyal
gürültüsünü engeller. Ayrıca belli bir seviyede olmayan sinyallerin analog sayısal çevirici
devresine girmesini önler. Yine analog giriş modülü ile PLC’mizin CPU’su arasındaki
elektriksel izolasyon optokuplör devresi ile sağlanmaktadır. Analog sayısal çevirici
kalibrasyon ayarı analog giriş modülü içerisinde üretilen referans gerilimini ayar
potansiyemetresini (offset adjust) çevirerek ayarlayabiliriz.
1.1.2. Analog Çıkış Modülü
Merkezi işlem biriminden aldığı sayısal verileri sayısal analog çevirici (DAC)
vasıtasıyla gerilim ve akımla orantılı olarak çevirerek, herhangi bir makineyi doğrusal olarak
kontrol eder. Devir sayısı ayarı yapılacak motorlar, valfler, analog ölçü aletleri, frekans
konvertörü gibi işlemlerde kullanılabilir. Aşağıdaki şemalarda bir analog çıkış devre yapısı
görülmektedir. Aşağıda analog çıkış blok şeması verilmiştir.

Bu blok şemada bir sayısal analog çevirici ayrıca çıkışları akım veya gerilime dönüştürme
devreleri vardır. Analog girişte olduğu gibi analog çıkışta da okuma ve yazmanın ve aynı
anda olmaması için özel önlemler alınmıştır. Kullandığımız analog modül, şekilde
görüldüğü gibi çıkışta -10 ……. +10 volt ve 0…20mA akım aralarında analog akım veya
gerilim üretmektedir. Analog çıkış modülü yapı devrelerinde opamplar ve transistorlü
yükselteçler kullanılmıştır.

Analog modüllerden ayrı olarak PLC ile ısı ölçümü için RTD ve termokupl modülleri
geliştirilmiştir.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın