PIC 16F84 İLE FREKANS SAYICI UYGULAMA PROJESİ

PIC 16F84 İLE FREKANS SAYICI

 

Frekans sayıcı şemadanda görüleceği gibi temel olarak 16f84 ve 4051 den olşmaktadır. Bunlar dışında transistorler ve birkaç pasif eleman bulunmaktadır.

 

Frekans sayıcı HF bir amatör cihazın frekansını görmek için tasarlanmıştır, ölçüm aralığı 10hz – 35 Mhz dir. Bu aralık girişine bir prescaler (örn: U664B) konularak 1.2 Ghz’e kadar kolayca çıkarılabilir.

Yazar gösterge olarak eski bir hesap makinesinin 7 segment göstergesini kullanmış fakat herhangi bir ortak katotlu gösterge kullanılabilir. 

Gösterge sürücü Transistörleri kritik olmayıp BC547 rahatlıkla iş görür. Giriş transistörü yüksek frekanslı bir NPN olmalıdır. BF serisi herhangi
bir transistör olabilir.

Devreyi yaparken aşagıdaki PCB, yerleşim planını kullanabilirsiniz.

 

 

Biraz da devreyi inceleyelim…

Devrede bulunan PIC 16F84 hem ölçüm hem de göstergelerin sürülmesi işinden sorumludur. 4051 ise pic bacak sayısı yeterli olmadığından çoğullayıcı olarak her display elemanını pic komutlarına göre adresler. Belki dikkatinizi çekmiştir burada kullanılan kristal 10Mhz’dir tabii Pic de 10Mhzlik PIC16F84 10 I/P tipi olmalıdır gibi bir kanı oluşabilir aslında doğrusuda budur ama hiç gerek yok ufak bir kandırmacayla 4 Mhzlik piyasada bol bulunan PIC16F84 – 04 I/P ile bu işi halledebiliriz. 
Yapmamız gereken tek şey programlama öncesi programlayıcı yazılımında OSC seçeneğinde XT yerine HS yani Hızlı seçeneğini seçmektir. Bunu yaparsak sorunsuz bir 10 Mhz’lik pic elde ederiz.

Pic bacaklarındaki A, B, C, D, E, F, G harfleri display sisteminde segmentlere gidecek ve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları ise ilgili displayin ortak katoduna gidecektir.

Sistem multiplex sürme sistemini kullanmaktadır dolayısıyla 7 gösterge elemanının aynı olan segmentleri birbirlerine bağlanmalı katodları ise ayrı olarak rakam grubuna sırayla soldan sağa gitmelidir.

Besleme voltajı olarak 2.5 – 5.0 volt denmektedir ama  en sağlıklı sonuç +5V ile alınır. 

Nokta sabit olarak Mhz displayinden sonraki ilk nokta olarak yakılmalıdır. Bu bir direnç (270 ohm) ile ilgili bacak +5V asılarak sağlanır.

Counter.hex dosyası compile edilmiş programı içerir, counter.asm ise assenmbler programdır. Siz counter.hex ile PIC 16F84 ‘ü programlayabilirsiniz .

Assembler Listesini aşağıda veriyorum. Counter.zip dosyası içinde ise gerekli tüm dosyalar mevcuttur.

PICBIT yazılımının son versiyonunu  picbit05.zip  vermeyi ihmal etmeyelim.


 


Pic Counter Assembler Listesi:

; ------------------------------------------------------------------------
; FILE     : counter.asm                                                 *
; CONTENTS : Simple low-cost 7-digit counter using a PIC16F84            *
; COPYRIGHT: Peter Halicky  OM3CPH                                       *
; AUTHORS  : Peter Halicky  OM3CPH & Peter Halicky Jr., OM2APH           *
; PCB      : Tibor Madarasz OM2ATM                                       *
;--------------------------------------------------------------------------
; E-Mail: halicky@cepoe.minv.sk or om3cph@oe3xbs.aut.eu
;         peto-h@writeme.com  or om2aph@om0pbm.svk.eu
;
; Bratislava, Slovakia, February 1998
;
;--------------------------------------------------------------------------
; This is 7-digit counter counting up to 35 MHz. The decimal point
; is after MHz digit.
;
; Power consumption with calculator display: 2.5V/9mA, 3V/13mA, 5V/35mA.
;
; Hardware is very simple:
;
; It contains     : PIC 16F84
;                   4051 (BCD -> 1 of 8 decoder)
;                   8 NPN low power Si transistors,
;                   7-digit calculator display (common cathode),
;             &
nbsp;     some resistors, capacitors and 2 switching diodes

;                   (see schematic in counter.pcx)
;
; Note:
; "Calculator display" means minimum 7 digit LED multiplexed display.
; Both common cathode and common anode can be used. Software is written
; for common cathode display. For common anode displays it requires very
; slight software and hardware modification.
;
; The counter uses internal prescaler of PIC as low byte of counter,
; TMR0 as middle byte and some register as high byte of counter.
;
; Some ideas were taken from "Simple low-cost digital frequency meter
;                             using a PIC 16C54" (frqmeter.asm)
;                             written by James Hutchby, MadLab Ltd. 1996
;
; ------------------------------------------------------------------------
;
; This software is free for private usage. It was created for HAM radio
; community members. Commercial exploatation is allowed only with permission
; of authors.
;
; ------------------------------------------------------------------------

IndF        equ        00h         ; Indirect addr. register
Timer0      equ        01h         ; TMR0 register   - RP0=0
OptionR     equ        01h         ; Option register - RP0=1
PC          equ        02h         ; Program counter
Status      equ        03h         ; Status register
FSR         equ        04h         ; Pointer register
PortA       equ        05h         ; Port A - RP0=0
TrisA       equ        05h         ; Tris A - RP0=1
PortB       equ        06h         ; Port B - RP0=0
TrisB       equ        06h         ; Tris B - RP0=1
;PortC      equ        07h         ; Port C - 16C54+84 not implmented

EEData      equ        08h         ; 16C84
EEAdr       equ        09h         ; 16C84
PCLath      equ        0Ah         ; 16C84
IntCon      equ        0Bh         ; 16C84

Index       equ        0Ch         ; dummy register
Count       equ        0Dh         ; inkremental register
Help        equ        0Eh         ; dummy register

LED0        equ        0Fh
LED1        equ       010h
LED2        equ       011h
LED3        equ       012h
LED4        equ       013h
LED5        equ       014h
LED6        equ       015h
LED7        equ       016h

TimerH      equ       017h         ; higher byte of SW counter

LowB        equ       018h         ; low byte of resulted frequency
MidB        equ       019h         ; middle byte of resulted frequency
HigB        equ       01Ah         ; high byte of resulted frequency

Temp        equ       01Bh         ; temporary register
HIndex      equ       01Ch         ; index register
LEDIndex    equ       01Dh         ; LED pointer

; ------------------------------------------------------------------------

                                   ; timing loop values
                  
;                 ; must be from 1 to 255!!!

T1          equ       .70          ; rough timing loop
T2          equ       .3           ; timing loop
T3          equ       .20          ; fine timing loop
                                   ; values for 4 194 kHz

; ------------------------------------------------------------------------
;
; Measuring period is 100 000 us.
; Procesor cycle is T = 4/fx us   [MHz], fx is Xtal frequency
;
; Number of procesor cycles per measuring period:
;
;        N = 100 000/T procesor cycles
;        N = fx x 100 000/4 = 25 000 x fx
;
; The main steps of measuring period:
;
;        1. start measurement,
;        2. precode decimal value of digit to segments,
;        3. if it's 5th digit set decimal point,
;        4. output to PortB,
;        5. output digit number to PortA
;           (numbers from left to right are 6543210),
;        6. test TMR0 overflow bite, if YES increase TimerH,
;        7. leave digit to light,
;        8. increase digit number,
;        9. if <7 goto 2,
;       10. else zero digit number,
;           decrease counter and goto 2,
;       11. stop measurement,
;       12. shift out precounter content,
;       13. precode 3-byte value into 7 decimal numbers,
;       14. goto 1
;
; ------------------------------------------------------------------------
;
; Total timing formula:
;
; N = 25 000 x fx = 60x[(36 + 3xT1 + X)x7 + 2 + 3xT2 + Y] + 19 + 3xT3 + Z
;
; where T1,T2,T3 are initial values of timing loops,
;       X, Y, Z  are additional tunig NOPs.
;
; ------------------------------------------------------------------------

W           equ        0           ; destination is accumulator
F           equ        1           ; register

; ------------------------------------------------------------------------

                                   ; Flag bits:
CF          equ        0           ; Carry
DC          equ        1           ; DC
ZF          equ        2           ; Zero

RP0         equ        5
RP1         equ        6
IRP         equ        7

; ------------------------------------------------------------------------
            org        0

Start       clrf       Index
            clrf       LEDIndex

            clrf       LED0
            clrf       LED1
            clrf       LED2
            clrf       LED3
            clrf       LED4
            clrf       LED5
            clrf       LED6
            clrf       LED7

            clrf       LowB
            clrf       MidB
            clrf       HigB

            bsf        Status,RP0

            movlw     
b'00010000' ; RA0..RA3 outputs

            movwf      TrisA       ; RA4 input

            movlw      b'00000000' ; RB0..RB7 outputs
            movwf      TrisB

            clrwdt                 ;
            movlw      b'00100111' ; Prescaler -> Timer0,
            movwf      OptionR     ; 1:256, rising edge
            bcf        Status,RP0  ;

            goto       Go

;------------------------------------------------------------------------
; 3 byte substraction of the constant from the table which sets carry if
; result is negative
;------------------------------------------------------------------------

Subc24      clrf       Temp        ; it will temporary save CF
            movf       Index,W     ; pointer to low byte of constant
            movwf      HIndex      ; W -> HIndex
            call       DecTable    ; W returned with low byte of constant
            bsf        Status,CF   ; set CF
            subwf      LowB,F      ; LowB - W -> LowB
                                   ; if underflow -> CF=0
            btfsc      Status,CF
            goto       Step1
            bsf        Status,CF
            movlw      1
            subwf      MidB,F      ; decrement MidB
                                   ; if underflow -> CF=0
            btfsc      Status,CF
            goto       Step1

            bsf        Status,CF
            movlw      1
            subwf      HigB,F      ; decrement HigB
            btfsc      Status,CF   ; if underflow -> CF=0
            goto       Step1
            bsf        Temp,CF     ; set CF

Step1       decf       HIndex,F
            movf       HIndex,W    ; pointer to middle byte of const
            call       DecTable
            bsf        Status,CF
            subwf      MidB,F      ; MidB - W -> MidB
            btfsc      Status,CF   ; if underflow -> CF=0
            goto       Step2
            bsf        Status,CF
            movlw      1
            subwf      HigB,1      ; decrement HigB
            btfsc      Status,CF   ; if underflow -> CF=0
            goto       Step2
            bsf        Temp,CF     ; set CF

Step2       decf       HIndex,F
            movf       HIndex,W    ; pointer to middle byte of constatnt
            call       DecTable
            bsf        Status,CF
 
           subwf      HigB,F      ; HigB - W -> HigB

            btfsc      Status,CF   ; if underflow -> CF=0
            goto       ClearCF
            bsf        Status,CF
            goto       SubEnd
ClearCF     rrf        Temp,CF     ; CF -> Status
SubEnd      retlw      0

; ------------------------------------------------------------------------
; 3 byte addition of the constant from the table which sets carry if
; result overflows
; ------------------------------------------------------------------------

Addc24      clrf       Temp        ; register for temporary storage of CF
            movf       Index,W     ; pointer to lower byte of const into W
            movwf      HIndex      ; save it into HIndex
            call       DecTable    ; W contains low byte of const
            bcf        Status,CF   ; clear CF
            addwf      LowB,1      ; W + LowB -> LowB
            btfss      Status,CF   ; test overflow
            goto       Add2
            bcf        Status,CF   ; clear CF
            movlw      1
            addwf      MidB,F      ; increment MidB
            btfss      Status,CF
            goto       Add2
            bcf        Status,CF
            movlw      1
            addwf      HigB,F      ; increment HigB
            btfss      Status,CF   ; test overflow
            goto       Add2
            bsf        Temp,CF     ; store CF
Add2        decf       HIndex,F    ; pointer to middle byte into W
            movf       HIndex,W
            call       DecTable
            bcf        Status,CF
            addwf      MidB,1      ; W + MidB -> MidB
            btfss      Status,CF
            goto       Add3
            bcf        Status,CF   ; clear CF
            movlw      1
            addwf      HigB,1      ; increment HigB
            btfss      Status,CF
            goto       Add3
            bsf        Temp,CF
Add3        decf       HIndex,F    ; pointer to higher byte into W
            movf       HIndex,W
            call       DecTable
            bsf        Status,CF
            addwf      HigB,F      ; W + HigB -> HigB,
            btfss      Status,CF
            goto       ClarCF
            bsf        Status,CF
            goto       AddEnd
ClarCF      rrf        Temp,CF     ; CF -> Status
AddEnd      retlw      0

; ------------------------------------------------------------------------
; Tables for 3 byte constants
; ------------------------------------------------------------------------
; Table of decades
; -----------------------------------------------------------
-------------

DecTable    addwf      PC,F        ; W + PC -> PC
            retlw      0           ; 10
            retlw      0           ;
            retlw      0Ah         ;

            retlw      0           ; 100
            retlw      0           ;
            retlw      064h        ;

            retlw      0           ; 1 000
            retlw      03h         ;
            retlw      0E8h        ;

            retlw      0           ; 10 000
            retlw      027h        ;
            retlw      010h        ;

            retlw      01h         ; 100 000
            retlw      086h        ;
            retlw      0A0h        ;

            retlw      0Fh         ; 1 000 000
            retlw      042h        ;
            retlw      040h        ;

; ------------------------------------------------------------------------
; Conversion BCD -> 7 segments
; ------------------------------------------------------------------------

LEDTable    addwf      PC,F        ; W + PC -> PC
            retlw      b'00111111' ; ..FEDCBA = '0'
            retlw      b'00000110' ; .....CB. = '1'
            retlw      b'01011011' ; .G.ED.BA = '2'
            retlw      b'01001111' ; .G..DCBA = '3'
            retlw      b'01100110' ; .GF..CB. = '4'
            retlw      b'01101101' ; .GF.DC.A = '5'
            retlw      b'01111101' ; .GFEDC.A = '6'
            retlw      b'00000111' ; .....CBA = '7'
            retlw      b'01111111' ; .GFEDCBA = '8'
            retlw      b'01100111' ; .GF..CBA = '9'
            retlw      b'10000000' ; H....... = '.'

; ------------------------------------------------------------------------
; Table for RF shift
; example: 10.7 MHz is set as 1 070 000 = 10 53 B0 hex
; ------------------------------------------------------------------------

MFTable     addwf      PC,F
            retlw      010h
            retlw      053h
            retlw      0B0h

; ------------------------------------------------------------------------
; Routine for conversion of 3 byte number into 7 digits
; ------------------------------------------------------------------------

Go          movlw      6*3-1       ; pointer to dec. table
            movwf      Index       ; 6*3-1 -> Index

            movlw      9           ; maximum of substractions
            movwf      Count       ; 9 -> Count

            clrf       Help

            movlw      6
            movwf      LEDIndex

Divide      call       Subc24      ; substract untill result is negative,
            btfsc      Status,CF   ; add last substracted number
            goto       Add24       ; next digit
            incf       Help,F
            decf       Count,F
            btfss      Status,ZF
            goto       Divide
            movlw      3
            subwf      Index,F
            goto       Next

Add24       call       Addc24
            movlw      03h
            subwf      Index,F

Next        movlw      9
            movwf      Count
            movlw      LED1        ; LED1 -> W
            addwf      LEDIndex,W  ; LED1 + LEDIndex -> W
            movwf      Temp
            decf       Temp,F      ; LEDIndex+LED1-1 -> TEMP
            movf       Temp,W

            movwf      FSR         ; W -> FSR
            movf       Help,W      ; Help -> W
            clrf       Help        ; save result at LEDx
            movwf      IndF        ; W -> LED(6..1)
            decf       LEDIndex,F

            movlw      1
            addwf      Index,W
            btfss      Status,ZF
            goto       Divide

            movf       LowB,W
            movwf      LED0        ; the rest -> LED0

; -------------------------------------------------------------------------
; registers LED0..LED6 are filled with values
; -------------------------------------------------------------------------

            clrf       TimerH

            clrf       Timer0
            nop
            nop

            clrf       LEDIndex

            movlw      .60         ; set initial counter value
            movwf      Index       ; 60 -> Index

            clrf       IntCon      ; global INT disable, Timer0 INT disable
                                   ; clear Timer0 overflow bite

; ------------------------------------------------------------------------
; Start measurement:  RA3 + RA4 set input
; ------------------------------------------------------------------------

            movlw      b'00010000' ; all ports set L, RA4 set H
     &nb
sp;      movwf      PortA

            bsf        Status,RP0
            movlw      b'00011000' ; RA0..RA2 output,RA3,RA4 input
            movwf      TrisA
            bcf        Status,RP0

; -------------------------------------------------------------------------
; 7-step cycle of digits
; -------------------------------------------------------------------------

LEDCycle    movlw      LED0
            addwf      LEDIndex,W  ; LED1 + LEDIndex -> W

            movwf      FSR         ; W -> FSR
            movf       IndF,W      ; LED(0..6) -> W
            call       LEDTable    ; W contains segments

            movwf      Temp        ; test for decimal point
            movlw      5
            bsf        Status,ZF
            subwf      LEDIndex,W
            btfss      Status,ZF
            goto       NoDot
            bsf        Temp,7
NoDot       movf       Temp,W
            movwf      PortB       ; segments -> PortB

            movf       LEDIndex,W  ; LEDIndex -> W
            nop
            movwf      PortA       ; digit number -> PortA

; ------------------------------------------------------------------------
; Test for TMR0 overflow
; ------------------------------------------------------------------------

            btfss      IntCon,2
            goto       DoNothing
            incf       TimerH,F    ; YES! Increment SW counter
            bcf        IntCon,2    ; clear overflow bite
            goto       O_K
DoNothing   nop
            nop
            nop

; ------------------------------------------------------------------------
; The first timing loop 2+3*T1+X procesor cycles
; ------------------------------------------------------------------------

O_K         movlw      T1
            movwf      Temp

Pause       decfsz     Temp,F
            goto       Pause
            nop

;            nop                 ; X times NOP
;            nop

; ------------------------------------------------------------------------

            incf       LEDIndex,F
            movlw      7           ; is 7th?
            bcf        Status,ZF
            subwf      LEDIndex,W
            btfss      Status,ZF
            goto       LEDCycle    ; next digit
            nop

; ------------------------------------------------------------------------
; The second timing loop 2+3*T2+Y procesor cycles
; ------------------------------------------------------------------------

            movlw      T2
            movwf      Temp

Again       decfsz     Temp,F
            goto       Again
            nop

            nop                    ; Y times NOP
            nop

; ------------------------------------------------------------------------

            clrf       LEDIndex
            decfsz     Index,F
            goto       LEDCycle    ; next 7xLED
            nop

; ------------------------------------------------------------------------
; The third timing loop 2+3*T3+Z procesor cycles
; ------------------------------------------------------------------------

            movlw      T3
            movwf      Temp

EndPause    decfsz     Temp,F
            goto       EndPause
            nop

            nop                    ; Z times NOP
            nop

; ------------------------------------------------------------------------
; Final test for TMR0 overflow
; ------------------------------------------------------------------------

            btfss      IntCon,2
            goto       Nothing2Do
            incf       TimerH,F
            bcf        IntCon,2
            goto       Nx
Nothing2Do  nop
            nop
            nop

; ------------------------------------------------------------------------
; Stop the measurement
; ------------------------------------------------------------------------

Nx          clrw
            movwf      PortB
            movlw      b'00010000' ; RA0..RA3 = 0
            movwf      PortA       ; W -> PortA
 

            bsf        Status,RP0
            movlw      b'00010000' ; RA0..RA3 output
            movwf      TrisA       ; RA4 input
            bcf        Status,RP0

; ------------------------------------------------------------------------
; Analyse precounter and store counted value in registers
; ------------------------------------------------------------------------

            movf       Timer0,W
            movwf      MidB        ; TMR0 -> MidB

            movf       TimerH,W
            movwf      HigB        ; TimerH -> HigB

            clrf       Temp
CountIt     incf       Temp,F
            bsf        PortA,3     ; _| false impulz
            bcf        PortA,3     ;    |_

            bcf        IntCon,2
    &
nbsp;       movf       Timer0,W    ; actual Timer0 -> W

            bcf        Status,ZF
            subwf      MidB,W
            btfsc      Status,ZF
            goto       CountIt
            incf       Temp,F
            comf       Temp,F
            incf       Temp,F
            incf       Temp,W

            movwf      LowB

            goto       Go          ;  start new cycle

; ------------------------------------------------------------------------

            org        0

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın