FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUNUN MİKROİŞLEMCİ DESTEKLİ DENETİMİ

ÖZET

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUNUN MİKROİŞLEMCİ DESTEKLİ DENETİMİ

SERDAR ÖZDAMAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektonik Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

1997, 39 sayfa

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Güven ÖNBİLGİN
Yrd. Doç. Dr. İrfan Şenlik(Danışman)
Yrd. Doç. Dr. Hatice Sezgin

Bu çalışmada bir Fırçasız Doğru Akım Motoru’nun, geçici ve sürekli durum davranışı incelenmiştir. İnceleme deneysel ve kuramsal olarak gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kullanılan deney seti, Fırçasız Doğru Akım Motoru, konum algılama düzeneği, mikroişlemci destekli denetim birimi ve güç elektroniği devresinden oluşmaktadır. Bu deney seti kullanılarak makine üzerinde gerekli deneyler yapılmış, akım, hız ve moment için geçici ve sürekli durum eğrileri elde edilmiştir. Matematiksel model makine denklemleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu denklemler Euler Yöntemi ile çözülerek akım, hız ve moment değişimleri kuramsal olarak elde edilmiştir. Makinanın denetim işaretleri Intel 8031 mikroişlemcisi kullanılarak geçekleştirilmiştir. Mikroişlemcili denetim birimi ve alt birimleri Bölüm4’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yapılan deneysel ve kuramsal çalışma sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeler Sonuç Bölümü’’de verilmiştir.

 

Tezin Bulunduğu Adrese Git

ABSTRACT

MICROPROSESSOR BASED CONTROL OF BRUSLESS DIRECT CURRENT MOTOR

Serdar ÖZDAMAR

Ondokuz Mayıs University Institute of Natural and Applied Sciences Department of Electric-Electronic Engineering

Naster Thesis

1997, 39 pages

Jury Members

Prof. Dr. Güven ÖNBİLGİN
Assist. Prof. Dr. İrfan Şenlik(Supervisor)
Assist. Prof. Dr. Hatice Sezgin

In this work, transient and steady behaviour of a Brusless DC Motro is investigated. İnvestigation is experimentally and theoritically implemented and obtained results are compared. Experiment set consist of Brusless DC Motor, position sensor, microprosessor supported control unit and power electronic circuit. By the use of this experiment set, necessary experiments are applied to the machine transient and steady state characteristics of current, speed and moment are obtained. Mathematical model is constructed by machine equations. Current, speed, moment and characteristics of machine are obtained theoretically by solving this equations with Euler Method. Intel 8031 microprosessor is used incontrol unit, which is used to produce control signals of machine. Control Unit and Sub Units are explained by details in 4.10. Datas obtained in the results of experimental and theoretical works are considered and this considerations are explained in the Results Section.

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın