ELEKTRİK'TE KABLO TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

ELEKTRİK’TE KABLO TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ


ARC
Belli bir frekansta zayıflama ile crosstalk arasındaki dB olarak fark. Networkde data iletiminde bir data kablosundaki bir bükümlü per üzerinden gönderilen sinyalin aynı perin sonunda diğer perlerden dolayı oluşan parazit sinyallerden daha kuvvetli olarak alınmasını sağlayan önemli bir karakteristiktir.

Air Core / Hava boşluğu
Jel doldurulmamış kablolar.

Air-group dielectric / Hava boşluğu dielektriği
Bir coaxial dizaynındaki ana iletkeni tutan plastiğin monofibmentinen artık boşluğu dielektriği olan dielektriği havaya vermesidir.Bu dizaynda %84 � e kadar olan hızlar başarıyla çevrilebilir.

Akım kapasitesi
Akım kapasitesi. Bu iletkenin güvenlikle güvenlikle taşıyabileceği maksimum akım miktarı.

Aktif terminal
SCSI�da host adaptörü tarafından sağlanan terminal gücünü ,oluşan değişikliklere göre kompanse eden bir voltaj regülatörü de içeren bir terminaldir.Host adaptörü tarafından sağlanan terminal gücünü ,oluşan değişikliklere göre kompanse eden gelişmiş bir devre içeren terminal komleks SCSI sistemlerindeki bus empedansının değişimlerinide kompanse eder. Aktif terminalleri bir gerilim regülatörüyle kontrol eder .Hızlı ve geniş SCSI ve ötesindeki sistemler , aktif terminaller sayesinde bu sisstemin başında ve sonunda aynı güvenlikle çalışır.Biraz daha maliyet gerektirir ancak sisstemde daha stabil ve daha az problemli çalışma sağlar.

Alev dayanıklılığı
Isının kaynağı kaldırıldığında bir alevi beslememede malzemenin yeteneği

Alına veri
Bir DCE�den DTE�ye yollanan RS-232 sinyali

Analog
Sürekli olarak değişebilen miktarlardaki detayı temsil eder.

Analog sinyal
Ayrılmış değerleri olmayan sürekli değişen elektrik sinyali .Analog sinyaller diğer dalgaların doğal kopyaları veya göstergeleridir. Bir analog audio sinyali örneğin
duyulabilen sesi birleştiren basınç dalgalarını temsil eder.

Aramid iplik
Siecor kabloda kullanılan ve fiber demetine ekstra koruma sağlayan sıkı bir element . Kevlarda özel bir aramid ipliği markasıdır.

Attenuation / Zayıflama
Bir sinyali iletildiği bir kablo veya devrede ilerlediğinde genliğinde oluşan azalmadır .Bir oranın logaritması olarak ölçülür. Desibel(dB) olarak ifade edilir.

Attenuator / Zayıflatıcı
Bir fiberdeki optiksel güç artırımını azaltan pasif bir optimal komponenttir.

Audio
İnsan kulağının duyduğu sesleri tarif etmek için kullanılır.Aynı zamanda bu aralıkta (20Hz20KHz) kurulan devreleri işletmek için kullanılır.

Audio frekansı
İnsan kulağının duyduğu frekans aralığı 20Hz�den 20 000Hz�e kadardır.

AWG(Amerikan wire Gage)
Amerikan tel ölçüsü. Bir tel çapı karakteristiği .AWG numarası küçüldükçe tel çapı büyür

Back reflection, optical returnnloss / Geri Yansyma Optikal dönüş kaypı:
Hava ve cam arasındaki yığın yansıma miktarı farkından dolayı bir fiberin sonundaki çatlaklık veya parlaklıktan dolayı yansıyan ışık.Genellikle düşen ışığın %4�ünün düşen ışığa oranı dB olarak ifade edilir.

Bant :
Saniyedeki veri iletim hızının ortalama birimidir.(500 bant=500 bit/saniye)

Baud :
Sinyalleme (işaretleme hızı birimidir. Baud�daki hız, hat değişikliği sayısıdır.(frekansta ,amplitudede)Düşük hızlarda ,her değişiklik sadece bir bit durumunu gösterir ve baud oranı bps�ye eşittir. Hız arttıkça her değişiklik birden çok biti gösterir ve baud oranı
bps�ye eşit olmaz. Ancak genelde baud rate ve bps, sık sık değişebilir.İşaretleme hızı birimi baud hızı, ayrılmış(devamsız olayların sayısıdır.)(saniyedeki). Eğer her değişiklik sadece bir bit durumunu temsil ederse baud oranı bps�e eşit olur.Her değişiklik birden fazla biti temsil ettiğinde ise (örneğin dibit),baud oranı bps�e eşit olmaz.

Bend loss/ Bükülme kaybı
a) Fiberin sınırlı yarıçapta bir eğilme kıvrılması ya da;
b) Fibere dışarıdan gelen fiziksel darbelerden dolayı oluşan zayıflama şekli

Braid /Saç örgülü şerit
Bir veya daha fazla tel üzerinde uygulanan bir grup tekstil veya metalik flamentidir.Bunlar birlikte örülerek bir teli boru şeklinde ve esnek bir yapıya getirilir.

Bridge
LAN�ları aynı protokol ve kablo özellikli LAN�lara bağlayan devre .Roter veya Gateway ile karşılaştırınız.

Bus
Bir kablodaki (veya bir devre şemasindaks basit seritler ) data iletimi ve sinyal kontrolü için kullanılan tellerin biraraya getirilmesidir. ISA,EISA,VL-Bus ve PCI PC buslarinin örnekleridir.SCSI da bir bustir.Aynı zamanda tüm LAN�daki tüm uçların tek bir kabloya bağlı olduğu topolojidir.Bu bus networkde tüm uçlar bütün verileri kablodan alır. Her uç daha sonra verileri gönderildiği adrese göre ayırır ve ilgili olan veriyi alir.
1) Bir iletim yolu; bir veya daha fazla iletkenle elektriksel bağlanti , bağli tüm devreler mevcut datalari aynı anda alır.
2) Ethernet tarafından kullanılan bir LAN topolojisi her network ucu , tüm iletilen verileri duyar ve adres tanımlamasına göre ilgili verileri alır.
3) Bilgisayar mimarisinde ,bir sistem içinde devrelerce paylaşılmis bir veri yoludur. Örnegin; bir bilgisayarin giriş/çikis bus’ı bir veya daha fazla iletkenle iletim için birçok devre tarafından paylaşilan veri yoludur.

Bükülme çapı
Düz ,yuvarlak ,fiber optik veya metalik kablonun herhangi zıt bir etki olmaksızın bükebildiği yarıçap.
Bükümlü per kablo
Bir veya daha fazla bükümlü perden yapılmış kablo.

CATV
Community Antenna Television

CCTV
Kapalı devre televizyon sistemi

Characteritic
Karakteristik empedans

Contact Inspection Hole
Kablonun içine girdiği kontaklarda bulunan delik

Coupler
Işığı birden fazla fibere bölen veya toplayan optikal devre

Coupling irek elektriksel bağlantı olmaksızın bir devrenin iki veya daha fazla kablosu veya komponenti arasında enerji transferi gerçekleşmesi

Coverage
Bir metal koruyucunun ana yüzeyi ne derece kapladığının göstergesidir.% olarak ifade edilir.

CPS
Cycle per Second un (frekans) kısaltmasıdır.(Hz)

CPU
Central Processing Unit (merkezi işlemci ünitesi)

CRC
Binary numaralandırmada kullanılan iletişim bloğu

Crosstalk
Bir perin diğer komşu perlere yaptığı etki

Current rating
Belli bir durumda sistemden geçmesi tavsiye edilen max. Sürekli elektrik akımı

Data
İşlenebilen ve makinelerle iletilebilen bir sayı ,metin,yapı,veri

Data iletişim ekipmanı
Bir veri iletimi bağlantısının sağlanması,korunması ve sona erdirilmesi için gerekli fonksiyonları sağlayan cihazlar .Bunlar telefon hatları veya d
ata(veri) devrelerini kullanarak bu fonksiyonu gerçekleştirirler.Bağlantıyı yapar ,sürdürür, sonuçlandırır ve komunikasyon için gerekli değişimi yaparlar.RS �232�de DCE veya DTE olarak yapılan adlandırma .

Data pump
Analog sinyali dijitale çeviren ,modülasyon idemodülasyon fonksiyonlarını içeren ,modemin ana parçasıdır.Aynı zamanda dijital ve ses hatlarının bağlantısını sağlar.

Data service unit (DSU)
Modemi bir bağlantıda DDS�ye çeviren bir DCE�dir.bir baseband cihazının genellikle DOS devreleriyle birlikte satılması iyi bir örnektir.

Data terminal equipment (DTE)
Veri kaynağı yada iletim noktası olarak çalışan cihaz.Bilgisayar portları,terminal ve printerlar çeşitli DTE tipleridir.

Data terminal ready (DTR)
OTE cihazı iletişim için hazır olduğunda modemi ikaz eden bağlantı sinyalidir.

Datalink control
Bir data hattındaki iki terminal arasındaki bilgi transferini kuran ,kontrol eden ve sonlandıran protokoldür.

DB (mm)
OdBm�nin 1 mikrowatt�a eşit olduğu sinyal gücünün kesin ölçümüdür.dB ile karşılaştır.

Desibel
Bir desibel bir belin on katıdır ve güç oranının 10 kez logaritmasına ,voltaj oranının 20 kez logaritmasına veya akım oranının 20 kez logaritmasına eşittir.Desibeller aynı zamanda akustik gücü ifade etmek için kullanılır.Sesin görünür seviyesi gibi ,desibel sıfır dB olarak kabul edilen referans ile karşılaştırma yapıldığında gerçek bir seviyeyi ifade eder .

Dielektik kaybı
Alternatif elektrik alanı uygulandığında moleküler hareketler tarafından üretilen friksiyonun sonucu olarak bir dielektrikteki gücün dağılması

Dielektrik sabiti
Materyale bir gerilim uygulandığında materyalin depolayacağı elektrostatik enerji
miktarının tespit edilmesini sağlayan bir dielektrik niteliğidir.

Dijital sinyal
İki farklı duruma sahip elektriksel sinyal

Direnç
DC çevrimlerinde ,bir malzemenin tersi akım atışını öngörür,ohm ile ölçülür.AC çevrimlerinde rezistans ,empedansın gerçek komponentidir ve ölçülen değerden daha yüksek olabilir.

Dispersion
Bir optikal fiberdeki bant genişliği sınırlamalarının nedeni.Bu fiberin uzunluğu boyunca giriş darbelerinin genişlemesine neden olur.İki ana türü ise ;a) mode dispersion:Bir multimode fiberdeki optik yol uzunluğundan dolayı oluşan,b)materyal dispersion:Dalga klavuzlu malzemede değişik dalga boylarında farklı gecikmelerden oluşan malzeme yayılması

Drop cable
Bir CATV sistemindeki dağıtım kablosundan bir konuta giden iletim kablosudur

Dual tone multifrequency (DTM)
Tuşlu telefonlarda yapılan aramaları sağlar. Avrupa’da multifrequency pushbutton (MFPB)olarak

Elfext
Eşit seviyeli Far-End crosstalk (dB) (Equal Level)FEXT zayıflamasından çıkarılmıştır.(En uzak noktadaki ACR)

Empedans
Bir devrenin alternatif akımın akışına döngünün öngördüğü toplam pozisyon veya belli bir frekansta değişen herhangi bir değişken akım.Bir ekipman parçasından diğerine sinyalin ideal transferi

Empedans match
Devre kablo veya bağlantı cihazın empedansıyla aynı belirli bir devre ,kablo veya komponentin empedans şartı.Voltaj fenomeni,manyetik alan veya bazı alanların kaynağından kuvvet çizgileriyle bir objede üretilen elektrostatik yük.

Endüktans
Tel tarafındaki manyetik alanda elektrik akımı depolayabilen tel özelliği. Tel bobinlemeyle etki yoğunlaştırılabilir. Henry ile ölçülür.

Ethernet
İlk olarak Xerox tarafından yapılan DEC ve Intel tarafından geliştirilen ve IEEE 802,3 standardlarıyla belirtilen bir network standardı.Ethernet ile bus topolojisinde bulunan 1024 PC�ye birbirine bağlamak mümkündür.10Mbps veri alışverişine imkan tanıyan bir sistemdir.

Farad
Bir volt gerilim uygulandığında 1 coulomb yükün saklandığı kapasitenin birimi.

FEP
Fluorinate etilen propilen;elektrik izolasyon özellikli , kablonunucunda ölçülür.

FEXT
Far-End Crosstalk (dB) – Perlerde crosstalk’a neden olur, kablonun ucunda ölçülür.

Frekans
Bir saniyede periyodik hareketin meydana gelme sayısı.

Frekans ayarlaması
Taşıyıcı frekansını ayarlamak için genişliğin sabit kıldığı fakat taşıyıcı frekansın ,ayarlanabilir sinyalin genişliğine oranlı olan frekansla yer değiştirmesiyle ilgili plan.Bir film yayını, atmosferik ve insan yapımı engellemeye bağışıklık kazanmıştır.

Gürültü
Bir kablo veya devrede sistemden normal olarak geçen sinyali engelleyen herhangi bir dış sinyal.

Hertz (HZ)
1 saniyedeki bir sinyalin yaptığı kutuplaşmadaki değişim sayısı.Frekans belirtisi ,saniyadeki döngülerin yerini alır.

HF (Hıgh frequency)
Yüksek frekans ; Federal iletişim komisyonu tarafından dizayn edilmiş radyo spektrumunda 3�ten 30 MHz�e bant genişliği.

Hibrid kablo
İki veya daha fazla fiber çeşidini içeren fiber optik kablo; 62,5-m multi-mode ve single-mode gibi.

Horizontal cable/ Yatay kablo
İş istasyonu prizi ve haberleşme çevrimi arasında kullanılan kablo

Input seviyesi
Ekli telefon ekipmanından elde edilen ilişki analog sinyal gücü.

Interferans
İstenmeyen tepkileri diğer elektronik ekipmana tanıtan elektriksel ve elektromanyetik ortamın gürültüleri

İzolasyon
Yakın elektrik komponentlerini ayırmak içn kullanılan iyi elektriksel özellikleri olan bir malzeme ; kablo iletkenleri ve devre komponentleri gibi

İzolayon direnci
Bir izolasyon malzemesiyle ayrılmış iki iletkenin arasındaki elektriksel direnç

Jack
Devre bağlantısı yapmak için bir prizin takıldığı birleşim cihazı. Jack bunun yanında prize takıldığı veya çıkarıldığı zaman anahtarlama fonksiyonlarını gerçekleştirmek için açıp kapatan temasları içerir.

Jumper/Atlama
Kablosu İletkenin kısa uzunluğu veya devrede bir boşluk etrafında bir bağlantı yapmak için kullanılan düz kablo

Kanal
Uç çıkışı ve patch panel ile birlikte her bir uçta patch corda sahip en fazla 100m uzunlukta olan yatay kablo

Kapasitans
İletkenler arasındaki bir dielektrik materyalin bir potansiyel farkı ile enerji depolayabilmesidir. Ölçü birimi taraddır.Kablo kapasitansı genelde picofaradlar seviyesinde ölçülür.

Kapasitif crostalk
Bir iletkenin bir veya birden fazla diğer iletkenler üzerinde elektrostatik alan kuplajından dolayı oluşturduğu etki

Kapasitif reaktans
Kapasitör kablo veya devrenin kapasitif olmasından dolayı alternetif akıma karşı gösterilen dirençtir.Ohm olarak ölçülür ve 1/6,28*1*cile (f=frekans,c=kapasitans )ifade edilir

Kategori
TİA/EIA tarafından belirlenen ve kablonun iletim performansını gösteren bir değerdir.

Kevlar
Bkz. Aramid iplik

Coaxial kablo
Bir metalik tüp veya koruma için yerleştirilmiş bir iletken (koruyucu veya tüpten dielektrik malzeme ile ayrılmış)ve izole dış kılıftan oluşan silindirik iletim hattıdır

Konnektör
Bir tel veya kablodan bir diğerine elektrik akımının geçmesine izin vermesi için dizayn edilmiş olan bir devre .Bir konnektör kablo veya telden herhangi bir bozulma ,kırılma olmaksızın başka bir kablo veya devreyi veri ve elektrik akımı geçişini kesebilir.

Kord
Esnek izole edilmiş kablo ve sonlandırılmış kablo

LAN/Yerel alan ağı
Küçük bir alana servis yapmak için tasarlanmış herhangi bir kullanıcı sayısını birleştiren veri ağı

Local area network/Yerel alan ağı
Yüksek veri oranlarına azaltımla(100Kbps�den 155Mbps�ye )sınırlı bir coğrafi alan sınırlandırılan veri iletişim sistemi(6 mile veya 10km ye kadar) Alan tek bir binadan bir kaç binadan veya kampüs gibi düzenlemeyi öngörür.Ağ bazı swichleme teknolojisi çeşitlerini ortak taşıyıcı devir kullanmaz,her ne kadar toplu ve özel networklere sahip olsada kullanılmaktadır.

Loose tube
Kablolanan bir fiberi çevreleyen,çoğunlukla su bloklama jeliyle doldurulmuş koruyucu tüp.

Loose tube kablo
Kablo dizaynı tipi öncelikle bina dışı kullanım için bir veya birden fazla fiber,sert plastik tüplerin içrisindedir.Fiberler 250 mikrona bufferlanmıştır

MATV
Ana anten televizyonu için kısaltma

Mbps
saniye başına megabit,bitlerin sayısı bir saniyede iletilen milyon bit

Megahertz (MHz)
Bir milyon hertze eşit frekans birimi.(saniyede bir milyon hertz)

Mono-mode fiber
Singlemode fibere bkz.

Multimode
Işığın çift modunu gönderen cihaz veya taşıyan fiber

N connector
Askeri spesifikasyon tarafından tamamlanan geniş radyo frekansı konnektörü 50 ohm empedansa sahip olup 0-11 GHz de çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.Telli bir çifte sahiptir ve TNC konnektörden daha geniş.

Network /Ağ
Bilgisayarlar arasında veri iletişimi sağlamanın yoludur.

NEXT
Yakın kenar crosstalk.Perlerde oluşan ve yakın kenarda ölçülen crosstalk.

Ohm
Elektriksel direnç birimi Potansiyel fark, bir voltun bir ampirlik akım oluşturma direnç değerine yönelik direnç değeri.

Optical waveguide
Düşük zayıflamanın optik saydam malzemesini içeren ve bu şeritin daha düşük refraktif

Optical fiber
indeksinin optik saydam malzemesini içeren ve bu şeritin daha düşük reaktif indeksinin optik saydam malzemenin cladding içerekle dielektrik wavguide şerit .Sinyallerin lightwavler ile iletimi için kullanılır ve seyrek olarak fiber olarak refere edilir.Bazı optik komponentlerde lazer dodeler �ki bunlarada optik waveguide denir.Düzlemsel dielektrik waveguide durumları vardır.

Optik fiber
Camın ince flamenti.Işık şeklinde bilgi taşıyabilen şerit ve cladding içeren optik eleman.

Optik kayıp
Fiberler coupler boyunca iletiln ışığın transfer edilirken kaybettiği optik güç miktarı.

OTDR/Optik Zaman Alan Reflektörü
Optik bir etkinin fiber boyunca ölçüldüğü yerde ve girdilere yansımalarda zamanın bir fonksiyonu olarak fiberi karakterize eden yöntem.Zayıflama katsayısını uzaklığın bir fonksiyonu olarak ,zararlı ve diğer lokal kayıpları tanımlamakta,tahmin etmede yararlanılır.

Patch cord
Sonlandırma cihazı ve damla arasında birleşim kablosu. Her iki uçta pluglarla sonlanan esnek kablo parçası.

Pacth panel
Cross-connact için merkezi yerleşim ,kurulum ve telekominikasyon kablolamayı test etme.

P-cable /P-kablo
16 bit SCSI-3 bus için kullanılan 68 tel kablo,32 bit SCSI-3 bus için q kablolarla birlikte P kablolar kullanılır.

Picofarad(pF) Pikofarad
Bir faradın bir milyarda biri.Bir mikro farad.

Plastik optik fiber
Cam optik fiberden daha ucuz olduğu için masa üstü fiberi destekleyecek biçimde dizayn edilmiştir.

Plug
Erkek ve dişi kontaklı erkek yuva.

Propagation delay / Yayılma gecikmesi
Girdiden bir cihazın çıktısını geçen sinyal için gereken zaman

Protokol
Datalink üzrindeki istasyonlar arasında veya bir data kominikasyon network veya sistem üzerinde bilgi değişimini kontrol etmek için kullanılan prosedürler.Prosedürlerin ,geleneklerin veya yöntemlerin iki aletin ortak çalışmasına izin verecek şekilde birleştiğinde tanımlanan herhangi bir kümesi,LAN servislerine tamamklamak için kullanılır.

Return loss/Dönüş kaybı
Giden ve yansıyan sinyal güçleri arasındaki oran dB ile gösterilir.Giriş ve karakteristik empedansın normal empedansa yakınlığının pürüzsüzlüğünün bir belirtisidir.

Rezonans
AC döngüsü durumunda ,endüktif ve kapasitif tepkimede min veya max döngü empedansına sebep olmak için birbirini etkileme durumudur.

PF/Radyo frekansı
1 MHz den 36 Hz ye değişen frekansla olarak düşünülebilir.

RFI (ratio frequency inteference)
Oran frekans engellemesi

RG/U
RG radyo rehberinin kısaltmasıdır,koaksiyel kablo için askeri dizayn ve U,utility için kullanılır.

RGB
Renkli video sinyalinin rakamsal olarak üç parçası için kısaltma ;kırmızı,yeşil ve mavi.Bu sinyalleri taşıyan multi koaksiyel kablolara da refere edilir.

RJ(Registered jack)
Tescilli jack.

RJ 48R-TL/DS1/DSX
(EIA/TIA 568 A uygun )- T1,2 pin per kullanılır.1 ve 2,4 ve 5 RL-11
4 veya 6 tel modüler konnektörleriyle sonlandırma ,çoğunlukla standart telefon hatları için kullanılır.1per/pin kullanılır.

RJ-14
2 per/pin kullanılır.1ve 4:2 ve 3

RJ-25
3per/pin kullanılır.1ve 6:2 ve 5:5 ve 4

RJ-45
Modüler telekominikasyon konnektör.(IEC 60603-7)

RL-48c
4 per/pin kullanılır.1 ve 8:2 ve 7:3 ve 6:4 ve 5

RL-48
4 ses demosu vardır.T1 ses ve /veya data 2 per bağlantısı frame relay ses ve /veya data 2 per bağlantısı sağlar.örneğin ATM makinelerine giriş.

RJ-48s
2 per/pin frame relay için kullanılır.1ve 2:7 ve 8VSOC a göre RJ(registered jack)konnektörü.

RS-232
Endüstride kullanılan ortak arayüz standardıdır.EIA tavsiyesi ile bilgisayar cihazları arasında arayüz standardıdır .CCITT standardının U24 ve U28 iyle birleştirilmiş ve eşitlenmiştir.Data terminal ekipmanı ve data komünikasyon ekipmanı arasındaki arayüz binary data değişimi sağlar.

RS-422,423
RS 232 de belirtilen transmisyon hızları ve mesafelerin üzerindeki gereksinimler için mevcut olan EIA serisi transmisyon standardı.RS-423 dengesiz bir sistemdir.RS-422 ise yüksek ses bağişıklığının en yüksek seviyesini gösteren dengeli bir sistemir.

RS-449
DB 37 veya DB 9 konnektör kullanıldığında RS-422 ve RS-423 için pinning tanımlayan EIA satandardı.Genel amaçlı 37 pin
ve9 pin arayüz , data sonlanma ekipmanı ve data devir sonlanma ekipmanı için seri çift data değişimini içerir.

RS-485
Çok noktalı hatlar için EIA seri arayüz standardı.

RS-530
DB25 konnektör kullanıldığında RS-422 için pin tanımlayanEIA standardı.

Server
(Servis Cihazı)PC�lere servis sağlayan network.dosya erişimi ,makara basımı veya soğuk yürütme.

Shielded twisted pair/korumalı bükümlü per
Engellemeyi minimize etmek için folyo veya şerit kablo.Az çaplı network korumalı bükümlü per network kablosu,elektriksel engellemeye karşı ekstra koruma için metal kılıf sarılır.

Sonlandırma
Bir konnektörün bir kablo üzerine yerleştirilmesi.

Star quad
İletkenleri birlikte helezonik arılı olan 4iletken mikrofon kablolarına verilen isim.Bir x konfigürasyonuna baglandığında gürültünün önlenmesine büyük ölçüde yardımcı olur.

STP
Korumalı bükümlü perler.

Structural return loss (SRL)
Çıkış sinyaliyle yansıyan sinyalin gücü arasındaki oran ; dB olarak ifade edilir.Giriş empedansı ve giriş empedansının kablonun karakteristik empedansına yakınlığının bir göstergesidir.

Super high frequency (SHF)
Süper yüksek frekans ; federal iletişim komisyonu �nca radyo spektrumundaki 3.000 ile 30 000 MHz bandı arasına verilen isim.

Telnet
TCP/IP protokolünde mevcut bir terminal hizmeti.

Termal şok
Çok yüksek sıcak ve soğuğun uygulanması.

Terminal
Bir veri iletim hattı üzerinden veri alıp gönderilen bir cihaz.

Thick ethernet thicknet
Bkz.10 BASE-T (10BAEW5-DEC, Xerox ve İntel tarafından belirlenmiş orijjnal 10 Mbps ethernet network standardı ve yerine getiren ince ,sarı kılıf kablo) Thick ethernet Orijinal ethernet kablo şartnamesi bir AUI konnektörü gerektirir.Gürültü önleyicidir.Fakat pahalı ve montajı zordur.Thinnet (Thin Ethernet) Bir CSMA/Cdnetwork�dür ve ancak ince koaksial kablo (aynı zamanda thin ethernet diyede adlandırılır)üzerine kurulmuş,BNC konnektör gerektirir.10 BASE �2 IEEE standardına göre kurulmuştur.

Thin ethernet, thinnet
Bakınız.10 BASW2, (10 BASE2-A Mbps ethernet network ince RG58koaksiyel kablo üzerinden yerine getirilir.

Token ring
Bir LAN access mekanizması ve topolojisi ; IBM tarafından geliştirilmiş ve IEEE 802,5 olarak standartlaştırılmış.Bir kontrol çerçevesi veya token sırasıyla istasyondan istasyona geçilir.Networke katılmk isteyen istasyonlar veri iletiminden önce token için beklemek zorundadır.Token geçişimdeki IBM in uygulaması IEEE 802,5 standardı tarafından yönetilir.Ethernet 2te en yaygın network topolojisidir.Token Ring EIA/TIA 568 A ve 568SB ve USOC da RJ fiş/kasa içinde 3,6,4 ve 5 pinlerini kullanır.

Token
Sürekli tekrarlanan bir çerçeve;bilgisayarca kontrol edilen network üzerinde iletim ,network iletimini kabul/red eden çerçeve .bkz. Token ring.

Topoloji
Bir network�ün mimarisi yada network notlarının birbirine bağlanma şekli.

Topraklama
Toprak ve devir arasında elektriksel bağlantı. Toprak yüzeyine bağlı bir iletkene de refere eder. Bazı örneklerde 0 potansiyele sahip olmak üzere dizayn edilmiş merkezi bir metal noktaya da monte edilir.

Topraklama İletkeni
Kablonun genelde korukalı elemanlarıyla temas hande olan çıplak tel . Korumanın sonlandırılması ve toprak koruması amacıyla kullanılır.Topraklanan tansmisyon kablosu veya çizgisindaki ikletken.

Topraklama potansiyeli
Bir devirde terminal veya şasi sistemdeki diğer potansiyeller için referans noktası olarak kullanıldığında taban potansiyel elde edilir.

Transfer empedansı
Belirli bir kablo uzunluğu için , transfer empedansı korumanın bir yüzündeki akım tarafından oluşturulan gerilim düşümünce korumanın diğer yüzünde meydana getirilen akımın değerini ilgilendirir.Transfer empedansı istenmeyen sinyallerin giriş ve çıkışına karşı korumanın etkisini belirlemek için kullanılır.bundan dolayı düşük transfer empedansı değerine sahip korumalardan daha etkilidir.

Transmission hattı
İki veya daha fazla iletkenin düzenlenmesi bir koaksiyal kablo yada bir yerden diğerine sinyal transferi için kullanılan bir dalga boyu.

Transmitted(TD)
Verinin DTE�den DCE�ye gönderildiği RS-232 sinyali.

Triaxal kablo
Bir iletken, ik izole saç örgü koruma ve hepsinin birden izole edilmiş olduğu yapıya sahip kablo.

Trunk kablo
Bir CATV sisteminde ana dağıtım noktasından merkezi amplifikatöre giden kablo .Aynı zamanda besleme kablosu diyede adlandırılır.

Twinaxial kablo
Koaksiyel kabloya benzer ancak bir yerine iki iç iletkene sahip kablo.IBM mini bilgisayarlarda ve systems 34,36,38 ve AS 400 gibi orta ölçekli sistemlerde kullanılır.

UHF
Ultra high frekans ;300-3000MHz arası.

UTP (unshielded twisted per)
(korumasız bükümlü perler)Tek tek veya birlikte koruması olmayan bükümlü perli kablo EMI/RFI koruması olmayan bükümlü perli kablolama
.STP ile karşılaşılan network kablolama uygulamalarında çok yaygın olan ince çaplı bir network teli.

VHF
Very-high frequency;Federal iletişim komisyonunca 30-300MHz arasında standartlaştırılmıştır.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın