Elektrik Tesislerinin Yapımında Kullanılabilecek örnek bir çevre yönetim planı

Ülkemiz enerji yönetimi yetkilileri, elektrik tesislerinin rehabilitasyonu için çok önemli kaynaklar ayırmaktadır.İlgili alt yapı kuruluşları projelerini ikmal ederken görüntü ve çevre kirliliği yapmamaya ayrıca gürültü kirliliği yapmamak için gayret sarfetmelidirler.

Aşağıda özellikle elektrik tesislerinin yapımında kullanılabilecek örnek bir çevre yönetim planı sunulmakta olup özellikle kontrol mühendisleri , şantiye şefleri ,yüklenici anahtar personelleri, yüklenici firma sahipleriyle ilgili belediye başkanlıkları , fen işleri müdürleri ve tesisi yaptıran şirket ve il müdürlerinin duyarlı olmaları gerekmektedir.

 

Hazırlayan : Levent Eroğlu (Çevre Mühendisi) – Metin Şen (İşletmeci – Elektrik Mühendisi)

 

1 – PROJENİN TANIMI    :

a) Projenin Adı                :

1)……… AG-YG Elektrik Dağıtım Rehabilitasyon Projesi,

b) Projenin tanımı

    ……… İl Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ……… İL MERKEZİ AG-OG mevcut  elektrik şebekesinde Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yöneltmeliği ile Proje Teknik Şartnamesi kriterlerini sağlayan ve öncelikle şehir il merkezinde çoğunlukla kullanılan 6.3 kv işletme geriliminin 31,5 kv dönüştürülmesini konu  alan ve projesi TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLINCA  yaptırılıp 28.Eylül.2001 tarih P-255 sayı ile tasdik edilen  ……… MERKEZ AG-OG  MASTER ELEKTRİK PROJESİ kapsamında  yer alan DAĞITIM MERKEZLERİ arası ÇEVRE RİNGİNİN YER ALTI KABLOLU olarak  yaptırılıp çalıştırılması, DM’ler ve trafo postaları arasındaki aynı güzergahta bulunan  yapılaşmanın  tamamlandığı ve güç talep artışının yoğun olduğu altyapı hizmetlerinin tamamlandığı ……… merkez ………………, Mahallelerini besleyen standart olmayan gerilim seviyesinin talep edilen yük artışını karşılayamadığından 34,5 kV standart gerilim seviyesine yükseltilerek ……… İli mevcut şebekenin iyileştirme işi toplam şebekenin kurulu gücünün yaklaşık %20 ’lik kısmının yeraltı kablolu olarak rehabilite edilmesi ve dağıtım merkezlerinin standart gerilim seviyesinde tesis edilmesi işidir.  

Not : Projede kullanılan ekipmanlar PCB içermeyecektir.   

c) Projenin amacı ve gerekçesi

 

    Ekonomik ömrünü doldurmuş olan standart olmayan işletme gerilimli  şebekenin 31,5 kV’a dönüşümü ile buna bağlı olarak projesine göre yer altı kablosu yapılması için gerekli olan Dağıtım Merkezlerinin tesis edilerek şebekenin rehabilite edilerek, 31,5 kV’un altındaki işletme geriliminden kaynaklanan kayıpların azaltılması, abonelerimin düzgün voltajda sabit frekansla gerilim düşümsüz enerji kullanımını sağlamak, meteorolojik hava koşullarının olumsuzlukları ve geçici arızalar nedeniyle havai hatlı elektrik dağıtım şebekelerinde meydana gelen sorunların giderilmesi , havai hatlı elektrik dağıtım şebekesindeki can ve mal kayıpların önlenmesi , çevreye uyumlu şehrin güzelliği ve akciğeri olan ağaçların kesilmesini önlemek ve görüntü kirliliğini gidermek ,   yıllık kesinti süresinin azaltılarak işletme maliyetinin düşürülmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlamak maksadıyla, elektrik dağıtım şebekelerinin yer altı kablolu olarak rehabilite  edilmesi amaçlanmaktadır. 

d) Projenin faydaları

Bu proje ile;

1-Enerji kesintilerinin azalacak olması nedeniyle, sanayi üretiminde artış olacak,

2-Enerji kesintilerinin azalacak olması nedeniyle, her kesimdeki müşteri memnuniyeti sağlanacak,

3-Kayıp-Kaçak oranında azalma olacak,

4-işletme maliyetinde azalma olacak,

5-Arızadan dolayı satılamayan enerjinin satılabilirliğinde artış olacak,

6-Özellikle can-mal kaybı azalacağından ödenmekte olan tazminat miktarlarında düşüş sağlanacak,

7-Görüntü kirliliği ve kaldırım işgali kalkacak,

8- Arıza sayısının azalmasıyla teçhizatın ömrü uzayacak,

9-4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre ödenmesi gereken cezalarda, iyileştirme sağlanacaktır.

 
2- ÖNLEME PLANI

 
Raporun bu bölümünde, önerilen (yeraltı kablosu) projenin planlama/projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarında yürütülecek faaliyetlerin ulusal çevre mevzuatlarında belirtilen esas ve prosedürler ile uygunluğunun sağlanabilmesi amacıyla söz konusu aşamalar oluşturulmuş “Önleme Planı” aşağıda sunulmuştur.

Sonuç olarak; yukarıda bahsedilen projeden kaynaklanacak çevresel etkilerin en aza indirgenebilmesi için alınacak önlemlerin proje kapsamında belirlenmesi ile, önerilecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerinin önemli boyutlara ulaşmayacağı tahmin edilmektedir.İlgili tablo için tıklayınız.

3- İZLEME PLANI

Raporun bu bölümünde, önerilen (yeraltı kablosu) projenin planlama/projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarında yürütülecek faaliyetlerin ulusal çevre mevzuatlarında belirtilen esas ve prosedürler ile uygunluğunun sağlanabilmesi amacıyla söz konusu aşamalar oluşturulmuş “İzleme Planı” aşağıda sunulmuştur.

 

Aşama

İzlenecek parametreler nedir?

Parametreler nerelerde izlenecek?

Parametreler nasıl izlenecek/ izleme ekipmanları

Parametreler ne zaman izlenecek/ölçüm sıklığı veya sürekli ölçüm

Sorumlu kurum /kuruluş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnşaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafriyat   atıkları

İnşaat güzergahları/ depolama alanları

 

 

Görsel

 

Sürekli

 

 

Yüklenici

 

 

Tarihi, kültürel ve arkeolojik varlıklar

İnşaat güzergahı

 

Görsel

Kültür varlığına rastlandığı durumlarda

Yüklenici

Toz/ hava kirliliği

İnşaat sahası ve malzeme taşıyan araçlar

 

Görsel

Sürekli

Yüklenici

Gürültü(iş makineleri ve taşıma araçları)

 

İnşaat sahasında çalışan iş makineleri

 

Sahada gürültü

ölçümü yapılacaktır.

Aylık veya çevrede yaşayanlardan şikayet olduğu durumlarda.

 

Yüklenici

Egzoz dumanı

İnşaatta çalışan araçlar için Türkiye koşulları sağlanacaktır.

Araçlara ait Egzoz Ölçüm Ruhsatları kontrol edilerek.

 

Araçlar şantiyeye ilk girdiklerinde. (Belgelerin son kullanım tarihi)

 

Yüklenici

 

 

 

 

 

 

 

Kazı

 

 

İnşaat alanında

Alınmış olan izinlerin kontrol edilerek izinlerin düzgün olmasına ve izin süreleri içinde kalındığına dikkat edilmesi

gerekir.

 

Araçlar şantiyeye ilk girdiklerinde. (Belgelerin son kullanım tarihi)

Yüklenici

Kamu güvenliği

İnşaat güzergahı

Görsel

Sürekli

Yüklenici

 

 

İnşaat alanı restorasyonu

İnşaat alanında

 

 

Görsel

İnşaat döneminin sonunda

Yüklenici

 

 

 

İşletme

Elektro manyetik alan(EMA)

 

Proje güzergahı

Kablo hattının üstü ve bu hattın geçtiği yerlerin yanları.

 

Kabul testleri sırasında Elektromanyetik alan ölçümü yapılacaktır.

 

 

Kabul testleri sırasında

 

 

………

EDAŞ

 

 

 

4- PROGRAM

 

Uygulama yapım programı:

 

2006 yılında başlayıp, 2009 yıllında bitirilecektir.Tabloya ulaşmak için Tıklayınız.

 

5- KURUMSAL DÜZENLEMELER

 

Bu projenin planlama/projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarında yürütülecek faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel olumsuz etkilerin en aza indirgenebilmesi için alınacak önlemleri kapsayan “Önlemler Planı” madde 2’de, Önlemler Planında belirtilen esas ve prosedürlerin uygulama koşullarının kontrol edilmesi amacıyla oluşturulmuş “İzleme Planı” ise madde 3’de sunulmuştur.Söz konusu planlar aynı zamanda bahsi geçen maddelerden sorumlu kurum ve kuruluşları da kapsamaktadır.

İnşaat aşamasında Dağıtım Şirketleri yüklenicilerin Çevre Yönetimi Planında belirtilen hükümlere uymak konusundaki performansını denetleyecektir. Bu hususlarla ilgili olarak yüklenicilerden periyodik olarak 3’er aylık raporlar istenecek ve gerek görülmesi halinde yerinde incelemeler yapılacaktır.

Yüklenicilerden alınacak bu raporlar Dağıtım Şirketi/İşletme Müdürlüğü tarafından incelenecek ve rapor bulguları bu dairenin kendi gözlemleriyle karşılaştırılacaktır. Bu inceleme sonucunda bu Dağıtım Şirketi/İşletme Müdürlüğü önerileri Dağıtım Şirketi makamına bildirilecek ve bu makam öneriler doğrultusunda gereke
n tedbirleri aldırmak için harekete geçecektir.

Dünya Bankası ile yapılan anlaşmalar gereği proje ile ilgili rapor verilmesi durumunda, bu raporda Çevre Yönetim Planı’ndan da bahsedilecektir.

PROJEDEN ETKİLENECEK HALK İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER
a)İl Müdürlüğümüzce Dış Kredi ile yapılacak ……… merkez AG-OG Elektrik tesisinden etkilenecek ve projeden haberdar olması gereken grupların  temsilcileri 17.01.2006 tarihinde davet etmiştir.(Ek:14 Adet Resmi yazı fotokopisi)

 

TOPLANTI YERLERİ VE TARİHLERİ

 

 ……… EDAŞ  ……… İl Müdürlüğü Eğitim salonu.

               18.05.2006 – 9.00

 

TOPLANTIYA KİMLERİN DAVET EDİLDİĞİ

            Valilik Makamı,

            Belediye Başkanlığı ,

           Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı,

            Doğalgaz Dağıtım A.Ş  ,

            Türk Telekom İl Müdürlüğü,

             Karayolları Bölge Müdürlüğü

             EMO

              Üniversite 

KİMLERİN KATILDIĞI

            ……………………            ……… EDAŞ Şirket  Müdürü ,

            ……………………             -Muhtarlar Derneği Başkanı ,

            ……………………           – ……… Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,

            ……………………           – ……… Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü  ,

            ……………………           – Elektrik Mühendisleri Odası ,

            ……………………           – Üniversite

 

             ……………………………Mahallesi sakinleri                                                          &
nbsp;                  

 

 

               

 

Ekli listede katılımcı şahıslar gösterilmiştir.

 

TOPLANTIDA YAPILAN SUNUM

               

                İl Müdürümüz ………ve  Proje ve Tesis Müdürü ……………….,    ………   II projesi içerisinde kalan ve Dünya Bankası Kredisi ile 2006 – 2009 yılları arasında yapılması planlanan trafo merkezleri, standart olmayan işletme gerilim seviyesindeki  6,3 kV havai hatların yeraltına alınması işlerinde çalışmalar esnasında halkın nasıl etkileneceği hakkında kapsamlı bilgi verdi.

 

                Yapılacak projelerin yapılaşmanın ve güç talep artışının yoğun olduğu altyapı hizmetlerinin tamamlandığı ………  Merkez de özellikle geçmişte tek katlı konutların günümüzde ise toplu yük karakteristiğine haiz çok katlı konutların bulunduğu hali hazır 6,3 kv işetme gerilimi ile beslenen ve müşterilerimize kaliteli elektrik enerjisi sunulamayan ………………………. Mahalleleri DM den)beslenecek mahallelerde enerjinin sağlıklı bir şekilde dağıtılmasını amaçladığını söyledi.

 

SORULAR VE CAVAPLAR

 

Soru 1: (……… Muhtarlar Derneği Başkanı ve ……… Mahallesi Muhtarı ) Kazı çalışmaları sırasında vatandaşlarımız mağdur kalacak mı ?

 

Cevap 1 : Çalışma esnasında Kamu güvenliği açısından tehlike oluşturmaması için çalışma sahasına plastik şeritler , bariyerler , fosforlu ve ışıklı uyarı işaretleri yerleştirilecek. Ayrıca trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması için ilgili kuruluşlarla gerekli tedbirler birlikte alınacaktır.

 

Soru2 : (……… Muhtarlar Derneği Başkanı ve ……… Mahallesi Muhtarı )

……… Mahallesinin kısmı olarak  mevcut alçak ve yüksek gerilim tesislerinin yeraltına  alınması daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarla tamamlanmış idi. Bu itibarla, mahallerimizde yapılması öngörülen yeni  yer altı tesis çalışmalarınızın  amacı  nedir ?

 

Cevap 2 : Daha önceki yıllarda emniyet ve can güvenliği açısında tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine neden olan  alçak gerilimli ve yüksek gerilimli şebeklerimiz kısmı olarak yeraltına alınmış idi.Daha önceki yıllarda yeraltına tesisi yapılan yüksek gerilim kablolarımızın gerilim seviyesi 6,3 kV idi.Yapılaşmanın yoğunlaşması ve  bölgenin yeni güç talepleri nedeniyle mevcut 6,3 kV gerilim seviyesindeki yer altı yüksek gerilim tesislerimiz yeni enerji taleplerinin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. Yapılacak çalışma ile bölgenin gerilim seviyesi 31,5 kV ‘ a yükseltilerek artan yeni güç taleplerinin  karşılanması hedeflenmektedir.

 

Soru 3 : ( ……… Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden ) Yeni yer altı kablo tesislerinin güzergahları mevcut havai hatlı tesislerinin güzergahı doğrultusunda mı olacak ?

Cevap 3 : ……… Belediye Başkanlığı ve Türk Telekom ……… İl Müdürlüğü, Doğalgaz Dağıtım AŞ yetkilileri ile irtibat kurularak mevcut havai hatlarımızın güzergahı kazı yapmaya m&u
uml;sait ise aynı güzergahta , değilse kazı yapmaya müsait cadde ve sokaklardan yeni güzergah tayın edilecektir.

 

Soru 4 : (  ……… Mahallesi Muhtarı Muhtarı ) Tesis yenileme çalışmalarınız neticesinde elektrik kesintisi olacak mı ?

 

Cevap 4 : Kabloların yeraltına tesis edilmesi sırasında herhangi bir planlı enerji kesintisi yapılmayacaktır.Ancak ,emniyet ve can güvenliği açısından kabloların yeraltına montajının  tehlike arz etmesi halinde enerji kesintisi yapılacaktır.Yeraltı tesis çalışmalarının tamamlanmasına müteakip enerjilendirilmesinde ve abone bağlantılarında kısa süreli enerji kesintileri olabilmektedir.  Planlı ve uzun süreli çalışma ve iş hayatını etkileyebilecek enerji kesintilerinde halkımız ilan yoluyla bilgilendirilecektir.

 

Soru 5 : ( Elektrikçiler Odası Başkanı) Bölge esnafı adına yapılacak kazı çalışmaları sonucunda oluşabilecek hafriyat ve açık kanallar nedeniyle iş hayatimizin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda  devam etmesi için ne tür önlemler alınacaktır ?

 

Cevap 5 : Kazı çalışmalarına müteakip kablo montajları yapılarak bozulan kaldırımlar yeniden yapılarak zemin eski haline getirilecektir. Kazı çalışmaları sonucunda artan taş ve toprak Belediye Başkanlığı tarafından gösterilen alanlara dökülerek bölge halkının ve siz esnafın çalışma ve iş hayatının etkilenmemesine azami dikkat edilecektir.

 

Soru 6 :   (  Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı ) Çalışmalar esnasında oluşacak gürültü konusunda ne tür önlemler alınacaktır ?

 

Cevap 6 : Çalışmalar esnasında oluşacak gürültünün halk sağlığı açısından bir risk oluşturmaması için planlı olarak ve ayrıca şikayetlere bağlı olarak gürültü seviyesinin tesbiti için ölçüm yaptırılacaktır.

 

Soru 7 : ( ……… Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü) Çalışmalar sırasında  toz ve çamur oluşumun engellenmesi için ne gibi çalışmalar yapılacaktır ?

 

Cevap 7 : Bölgemizin yağışlı olması nedeniyle kazı çalışmaları neticesinde çamur ve toz  oluşumunu engellemek için bozulan yol ve kaldırımlar eski haline getirilerek zemin eski haline getirilecektir. Ayrıca havaların kuru ve rüzgarlı olması durumunda toz oluşumunu engellemek için çalışma alanı sulanacak ve hafriyat taşıyan taşıtların üzerinin kapalı olması sağlanacaktır.

 

Soru 8 :  Mahallemizin çeşitli semtlerinde vatandaşlarımız tarafından evlerine gelen elektriğin voltajların düştüğü yönde şikayetler gelmektedir. Evlerimize gelecek elektriğin voltajı düzelecek mi ?

 

Cevap 8 :Yapılacak çalışma ile kesinlikle abonelerimizin enerji talepleri karşılanacaktır. Proje kapsamında yapılmak istenen amacında bu olması gerekmektedir. Bizler yeni güç taleplerini karşılamak için mevcut şebekeyi yenilerken abonelerimizde mevcut güç taleplerini karşılayacak uygun kesitte abone bağlantı kabloları ile şebekemize bağlantı yaptırtması gerekmektedir.  

Soru 9 : ( ……… Üniversitesi) Mağnetik kirlenme ile ilgili  olarak havai hatların etkilerinden bahsediliyor.Etkileri en aza indirmekle ilgili çalışmalarınız varmıdır.

Cevap 9 :Bilindiği gibi şirketimizce işletilmekte olan elektrik tesislerinde   220/380V,6.300V  ve 31.500 V  işletme gerilimleri kullanılmaktadır.Çok katlı konutların bulunduğu  cadde ve sokaklarda bazı hatlarımız binalara elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde belirtilen yatay emniyet mesafeleri dikkate alınar
ak geçirilmişlerdir.Bu hatlarımızdan özellikle çok katlı konutların bulunduğu cadde ve bulvarlardaki şebekelerimiz master projemize göre yeraltı kablolu olarak planıp projelendirilmiştir.Böylece bu hatlarımızın az da olsa yaratacağı  kirlilik ortadan kaldırılacaktır.Ayrıca Elektromağnetik kirliliğe hatlarımız değil iletişim sektöründe kullanılan baz istasyonları neden olmaktadır.

 Soru10 : (……… Üniversitesi)Yapacağınız yer altı kablolu tesis çalışmalarında Belediye ,Türk Telekom,Doğalgaz dağıtım ile alt yapı çalışmalarını yapan Belediye-TEDAŞ gibi kuruluşlar bir araya gelip neden galeri  sistemi gibi çalışma yapmazlar?

Cevap10 :Müşterilerimize  elektrik dağıtım hizmeti sunan Şirketimiz yapacağı altyapı hizmetlerini gerçekleştirmeden evvel bahsettiğiniz kuruluşlarla irtibata geçerek bilgilendirilmekte ve çalışmalarımızın birlikte olması için gerekli koordinasyon yapılmaya çalışılmaktadır.Ancak bizim yapacağımız çalışma bölgelerinde diğer altyapı kuruluşlarının çalışmalarının tamamlanmış olduğu veya yeterli ödenek sağlanamadığından gelecek yıllarda yaptırılacak olması nedenleri ile eşgüdümlü çalışma sağlanamamaktadır.Şirketimizce yer altı kablolarının tesisinin yapılmasında TEDAŞ Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu Uygulama esasları ile Elektrik Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde  belirtilen hususlar dikkate  alınmaktadır.

Soru 11: (……… Üniversitesi)Yer altı  kablosu çalışmaları dolayısıyla demontaj edeceğiniz malzemeleri   nasıl değerlendireceksiniz?

Cevap 11:  Demontaj malzemelerden 6.3  KV  luk  olanların kullanım imkanı olmadığında ambarlarımızda hurda olarak değerlendirilecektir.Ancak demontaj edilen malzemelerden kullanılabilecek  olan demir-beton direkler AG çıkış panoları , aliminyum ve çelik aliminyum iletkenler , askı telli plastik izoleli kablolar ile armatürler şirketimizce iletilen elektrik tesislerinde işletme malzemesi olarak  kullanılıp değerlendirilecektir.

Soru 12: Yeni yaptıracağınız şebeke modeli genelde radyalmı , ring şebekemi olacaktır?

Cevap:12:Mastır  projemiz  İl merkezinde yaşayan ve  vatandaşlarımızın elektrik gücü taleplerinin  şimdiki ve ileriki yıllar güç taleplerinin karşılanabilmesi maksadıyla Belediye Başkanlığın tanzim etmiş olduğu imar planı esas alınarak hazırlanmıştır.Projemiz can-mal ve malzeme güvenliği , enerji güvenilirliği, ekonomiklik , basit işletme , yeterli güç , kabul edilebilir sınırlar içinde  gerilim düşümü, kabul edilebilir sınırlar içinde  kesinti sayısı ve süresi , bakım kolaylığı tesis esnekliği , düşük ilk tesis maliyeti , düşük kayıplar  maliyetine uygun  analitik ve mukayese hesaplarla , genelde ring(gözlü) şebeke olarak tasarlanmıştır.

 

SONUÇ :……… AG-YG Elektrik Dağıtım Rehabilitasyon Projesi kapsamında merkez …………..Mahallelerinde uygulanacak  projenin amacı, gerekçesi ve faydaları çalışma yapılacak çevre halkı ile paylaşılarak bilgilendirilmiştir. Her kesimden sağlanan geniş  katılım ile uygulama projesinden etkilenecek halkımızın görüş ve öneri dikkate alınmış olup ilerdeki tesis çalışmalarına ışık tutması sağlanmıştır. Bu kapsamda çalışma yapılacak yerlerdeki  çevre halkı (esnaf , sanayici )  ile birlikte özellikle Mahalle Muhtarları ile temas kurularak tesis çalışmaların verimliliği artırılarak halkın günlük yaşamını ve esnafın günlük ticari faaliyetlerinden  azami surette etkilenmemesi sağlanacaktır.

 

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın