Topraklamanın Önemi Nedir Neden Yaparız

Topraklamanın Önemi

Topraklamanın önemi:

Elektrik tesislerinde topraklamanın amacı;elektrikli cihazları kullananların can güvenliğini sağlamak, cihazlarıntahrip olmasını önlemek ve sistemin toprak katsayısının 0,8 ve dahaküçük değerlere düşmesini sağlamaktır. Elektrik tesisatının akım derecesinde bir toprak kısadevresi (nötrüdirekt topraklı şebekelerde) veya bir toprak kaçağında (nötrü izolelişebekede) arıza noktasından toprağa yayılan akım, gerilim altındaolmaması gereken tesisat kısmında ve toprak kitlesi üzerinde birgerilim düşümü meydana getirir. Bu da civardaki canlılar için öldürücüolabilir. İşte elektrikli cihazların gövdeleri gibi gerilim altındaolmaması gereken yerlerde oluşan gerilimi toprağa iletmek içintopraklama yapılır.

Bu açıklamadan sonra topraklama; gerilim altında olmayan bütün tesisatkısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisineyerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanmasıdır şeklinde tanımlanır.Canlıların emniyetini sağlamak amacı ile tesisatın akım devresine aitolmayan kısımlarının (elektrikli cihazların metal gövdeleri gibi)topraklanmasına koruma Topraklaması denir. İşletme akım devresine aitbir noktanın (trafoların veya alternatörlerin yıldız noktaları gibi)topraklanmasına ise işletme topraklaması denir.

2-Topraklama ile İlgili Yönetmelik Maddeleri

2.8.1979 tarihve 16715 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik TesislerindeTopraklamalar Yönetmeliği, şıkları ile birlikte 30 maddeden ibarettir.Burada yalnızca, bizi ilgilendiren iç tesisat ile ilgili maddeleraçıklanacaktır

Madde :3-a.5- Toprağa karşı Gerilim: orta noktası yada yıldıznoktası topraklanmış şebekelerde, bir faz iletkeninin bu noktalarakarşı gerilimdir. Bu gerilim, faz gerilimine eşittir. Bunun dışındakibütün şebekelerde bir faz iletkeninin toprağa temas etmesi durumunda,diğer faz iletkenleri ile toprak arasında oluşan gerilimdir

Posted in Genel.

Bir cevap yazın