Kompanzasyonun Püf Noktaları Önemli notlar

Kompanzasyon Püf Noktaları

Kompanzasyon Püf Noktaları‹ Kurulu güçleri yüksek olan i letmeler çok dü ük kapasite ileçalı tıklarında, veya sezonluk çalı an i letmeler sezon bitti₣inde oldukça dü ük akımlarçekebilmektedir. Kompanzasyon sistemine akım bilgisini ileten akım trafosu genellikletesislerin kurulu güçlerine göre belirlenir. Yukarıda belirtilen i letmelerde; ölü sezondaçekilen akım bilgisinin 0,5-5,5 A aralı₣ında olması belirlenir. Ayrıca kademelerin de₣erleriküçültülerek küçük yerlerde de kompanzasyon yapılması sa₣lanır.‹ Kompanzasyon tesislerinde cos akım trafosunun ba₣lı oldu₣ufazdan ölçülür. Ölçülen bu cos ’ ye göre devreye alınan kondansatörler 3 fazlı ve her faz dae it kapasitededir. Bu nedenle kompanzasyon tesislerinde yüklerin dengeli olması esastır.Özellikle tek fazlı (aydınlatma, klima vb.) yüklerin ço₣unlukla oldu₣u banka, market, tekstilatölyesi vb. i letmelerde bütün yüklerin dengeli olmaması kompanzasyonu verimsiz kılar.

Akım trafosunun bulundu₣u fazdan dü ük indüktif akım çekilirse eksik kompanzasyon(indüktif ceza) ; yüksek indüktif akım çekilirse a ırı kompanzasyon (kapasitif ceza) olur.Kompanzasyon tesisinde fazların dengeli olup olmadı₣ına bakarken; projeye göre dengeliolmalarından ziyade fiili çalı ma artlarına göre dengeli olması sa₣lanmalıdır. Özelliklebenzin istasyonlarında gündüz çalı an yükleri kendi arasında dengelemek; gece çalı anyükleri kendi arasında dengelemek; paydos saatlerinin, tatil yüklerinide kendi arasındadengelemek gerekir.

Faz akımlarını ölçerken rezistif yükler devre dı ı bırakılarak vekompanzasyon panosu kapatılarak ölçüm yapılmalıdır.‹ Ğ letmede orta gerilimden ölçüm yapılıyorsa sabit grup kondansatörüuygun de₣erde seçilmeli ve kompanzasyon akım trafosundan önce ba₣lanmalıdır. Birçoki letmede sabit grubun akım trafosundan sonra ba₣landı₣ını ve tesisin sürekli olarak sabitgrup kadar eksik kompanzasyon yaptı₣ını görüyoruz. Bu gibi tesisler dü ük kapasite ileçalı tıklarında reaktif bedel ödüyorlar, çünkü sabit grup, dü ük yüklerin çekildi₣i durumda,toplam kompanzasyon içinde büyük bir de₣ere sahiptir.‹ Akım trafosu tesisteki bütün yükleri sezecek ekilde ana giri teolmalıdır. Kompanzasyon panosu da akım trafosundan sonra beslemelidir.‹

Röle ba₣lantıları do₣ru yapılmalıdır, aksi takdirde a ırıkompanzasyon olması veya hiç kompanzasyon olmaması durumu olu abilir.‹ Röle ayarları do₣ru yapılmalıdır.‹ Sigorta ve kontaktör arızaları (kontak yapı ması veya kontakbozulması gibi) i letme esnasında olu abilir.‹ Birinci kademenin do₣ru seçilmesi, sisteme göre uygun kondansatör dizili ininyapılması gerekir.‹ Sayaçla fabrika arasında uygun aralıklarla dö enmemi tek damar yer altıkabloları kapasitif yük özelli₣i gösterebilir. Gerekli ölçümler yapılarak, sistemdüzeltilmelidir.‹ Yukarıdaki i lemler yapıldıktan sonra kompanzasyon tesisinin düzenli çalı ıpçalı madı₣ının izlenmelidir.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın