Enerji Etüd Proje Hizmetlerinin Önemi ve Önerilerimiz

Enerji en geniş anlamı ile iş yapabilme gücü olaratanımlanır.Bu tanım insan yaşamının en önemli öğesini ortaya koymaktadır.İnsanlığın başladığı günden günümüze kadar enerji her gün biraz daha günlük yaşama girmiş yaşamımızın ayrılamaz bir parçası olmuş ve özellikle 1900 lü yılların yarısından sonra ekonomik ve politik bir çok olayın üzerinde olmuştur.

Bugün dünyada gelişmemiş olmanın kriteri ekonomimin itici gücü olan elektrik tüketimi ile belirlenmektedir. Ülkemizde elektrik enerjisinin üretilmesi,dağıtılması konusunda çeşitli kuruluşlar görev almıştır.Ankara’da EGO,İstanbul’da İETT,İzmir’de ESHOT . vs gibi.Ancak bu illerimizin dışındaki hemen hemen tüm ilçe kasabalarımızın AG-OG Elektrik tesislerimizin nüvesini İller Bankasının ,köy elektrik tesislerinin ise EİE ,YSE ve 1970 yılından sonra ise TEK in yaptırdığı tesisler teşkil etmektedir.

Geçmiş yılardaki ülkemizin kıt kaynakları ,elektro mekanik sanayinin durumu ile Elektrik Tesisleri Proje Yönetmenliği vs dikkate alınarak projesi yapılıp tesisi gerçekleştirilen elektrik tesislerimiz özellikle aşırı göç alan il,ilçe,kasaba elektrik tesislerinde talebi karşılamakta güçlükle karşılaşıldığından mevcut elektrik şebekelerine bilinçsizce yapılan ilaveler sonucunda yetersiz hale gelmiştir. Bugün ülkemizde bir çok ilimiz aşırı göç almakta bir çok ilimizde aşırı göç vermektedir.Nitekim DİE’ nin yayınladığı yıllıklar incelendiğinde hangi ilin ne kadar göç alıp verdiği kolaylıkla öğrenebilir ve kaynakların bu verilere göre dağıtılması sağlanabilir.DİE’ nin yayınladığı 1999 yıllığında illerimiz 4065175 göç alıp vermiştir.Bir fikir vermesi bakımından aşırı göç alan ,göç veren illerimizde aldığı göç, verdiği göç, net göç, net göç hızı aşağıdaki gibidir.

 

  İL ADI

1990 DAİMİ NUFUSU

ALDIĞI
GÖÇ

VERDİĞİ

GÖÇ

NET GÖÇ

NET GÖÇ

HIZI

ADANA

1714297

124479

97545

26394

16

ANKARA

2825967

326301

256790

69511

25

ANTALYA

964218

123737

41000

82737

90

BALIKESİR

897357

65588

60740

4848

5

İÇEL

1131345

131573

56856

74717

68

İSTANBUL

6430569

995717

339040

656677

108

KOCAELİ

811051

137408

54146

83262

108

DİYARBAKIR

910683

46883

79095

-32212

-35

ŞANLI URFA

881366

30660

57460

-26800

-30

BATMAN

285194

20542

16617

3925

14

SİVAS

684183

33463

109914

-76451

-106

MUĞLA

494575

43712

27714

15998

33

İZMİR

2366343

276373

130170

146208

64

 İstatistikler incelendiğinde ülkemizde her yıl göç miktarlarının arttığı göçlerin genelde şehirden-şehire,köyden-şehire,şehirden-köye ,köyden-köye olduğu görülecektir. Ayrıca bir ilçe-kasaba-köy deki vatandaşlarımızın şimdiki ve ileriki yıllar elektrik güçü talebinin karşılanmasının nüfus artışı ile doğrun orantılı olduğunu bilmekteyiz.Ülkemizde yıllara göre ülke nufusu, yıllık nufus artışı % 0. aşağıdaki gibidir

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere yıllık nüfus artışımız genelde bir düşüş göstermesine karşılık gelişmiş batı ülkeleri ile karşılaştırıldığında nüfus artış hızımızın çok yüksek olduğu görülecektir. Bu durum elektrik dağıtım hizmeti sunmakta olan TEDAŞ’ın nüfus durağan olmadığından göç alan il-ilçe-kasabalarda elektrik tesislerini genişletme ve yenileme yatırımlarını devamlı yapacağını ifade etmektedir. Nüfus artış hızı ve göç tabloları dikkate alındığında vatandaşlarımızın elektrik gücü taleplerinin zamanında karşılanması için Grekli tüm tedbirlerin şimdiden alınmasında yarar vardır.

Yine DİE 1999 İstatistik Yıllığı Bina İnşaatı Bölümü incelendiğinde her yıl 126.000-150.000 yapı için Belediyelerden ruhsat almak için müracaat edildiği,yapılan binalarda 70.000.000-90.000.000 m2 lik konut için yapı kullanma izninin alındığı görülecektir.Bir konutun 100 m2 olacağı varsayılarak ülkemiz genelinde 800.000-900.000 vatandaşımızın elektrik abonesi olmak üzere TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüklerine başvurmuş olabileceği tahmin edildiğinden (Bu rakamlara ruhsatsız binalar dahil değidir.) elektrik şebekelerimizin bu talebi karşılayabilecek şekilde tasarlanıp projelendirmesi gerekir. İl-İlçe-Kasabalardaki vatandaşlarımıza alt yapı hizmetleri sunan,arsa üreten,kenti planlayan ve belediyecilik hizmetleri sunan Büyük Şehir, İl-İlçe-Kasaba Belediyeleri bulunmaktadır.Belediye Başkanlıkları İmar planlama Daire Başkanlıkları,İmar Müdürlüklerinde istihdam edilen Şehir Plancıları çalıştıkları Yerleşim yerlerinde çağdaş şehircilik anlayışı ile imar planı hazırlayarak şehrin gelişmesine yön verilmekte,Belediye Başkanlıklarınca imar planı uygulanmasında ödün verilmediğinde kent sağlıklı büyüdüğünden varsa Master AG-OG Elektrik Projelerinin uygulanmasında sorun olmamakta ,imar planı uygulanmasında ödün verildiği taktirde çarpık kentleşmenin önü açıldığından sorunların yaşandığı herkes tarafından bilinmektedir.

Alt yapı yapan kuruluşları ile kenti planlayan kuruluşlar arasındaki ilişkiler ne kadar sağlıklı ise alt yapı yapan kuruluşların yaptıkları yapacakları tesislerin kalıcı olması bakımından tesislerin ileride zarar görmemesi için kent planına göre yapılması-yaptırılması önem arz etmektedir.Şehir Plancısının görevi kenti geleceğe hazırlamak için imar planı yapmak ise TEDAŞ’ta görev yapan Etüt proje Mühendislerimizin görevi d
e elektrik şebekelerini gelecek düşünülerek tasarlaması,planlaması gerekir.Ama bu nasıl olmalı: Bugün TEDAŞ’ta özellikle Şehir şebekeleri AG-OG Elektrik projelerini hazırlayıp, tasarlayan Etüd Proje Mühendisleri yok denecek kadar azdır.Halı hazır görev yapan Etüd Proje Mühendisleri çalıştıkları EDM lerde tesis çalışmaları projeden çok önde gittiğinden yaptıkları çalışmaları yetersizdir.Yeterli olsa bile EDMler arası proje standartları farklı farklıdır.Bu durumun önlenmesi için eğitim merkezlerinde Etüd Proje Müdürlüklerinde görev yapan Elektrik Mühendisi,Elektrik Teknikeri,elektrik teknisyenlerine etüt projenin önemi verilmeli ,proje standartları,yönetmelikler ve uygulamaları öğretilmeli,kendilerinin çok önemli işler yapığı hatırtılmalı,hizmet içi eğitimlerle bilgileri yenilenmelidir. Hemen hemen tüm illerdeki EDM lerde çalışan etüt proje mühendisleri yalnızdır.Tek başlarına tüm ilin elektrik dağıtım projesi hazırlama çalışmalarını yapmaya çalışmakta iseler de bu yükün altında ezilmektedirler.Kendisini geliştirmeyen ,işini sevmeyen Etüd proje mühendisleri projeleri tekniker, teknisyen,topograflar tarafından hazırlanan projeleri sadece imzalamaktadır.

Etüd proje Mühendislerine yada Etüd proje çalışanlarına etüt proje konusunda hiç çalışmamış sadece mezun olduğu okulda yaptığı proje dışında eline hiç kalem alıp hesap yapmayan idareciler tarafından ‘’ Faz-Nötr Al Götür ‘’ anlayışı ile projeler yaptırılmakta ve etüt proje hizmetlerinin yürütülmesine bu şekilde sağlanmaktadır. EDM lerde çalışan İşletme bakım,tesis müdürlükleri, ve üst düzey yöneticiler ile mühendis,tekniker,teknisyenlerin çoğu hayatlarında hiç proje yapmamış kişilerden seçilmiştir.Proje bilgisinden yoksun işletme ve tesis faaliyetleri nasıl yapılır yaptırılır tartışma konusu olmalıdır.Halbuki proje bilgileri ile donatıldıkları takdirde faaliyet konusu işleri bilerek yapacak ve yaptıracaklardır.

Bugün kamudaki mühendislik anlayışı özellikle TEDAŞ’ta görev kağıdı imzalamak, gelen yazılara cevap yazmak, yazıları paraflamak,imzalamak vs şeklinde algılandığından ve yeni işe alınan mühendis ve teknik elemanlar hiçbir eğitim almadan balıklama işletme,tesis,müşteriler,kaçak takip bilgi işlem müdürlüklerinde göreve başlatıldığından okullarda edindiği temel bilgileri unutmaktadırlar. Çalıştığı müdürlüklerde sıradan bir eleman olarak çalıştıklarının farkında bile olmadan KAMUDA MÜHENDİSLİK ,MÜDÜRLÜK böyle yapılıyor diye birkaç yıl görev yaptıktan sonra varsa bir siyasi gücü her türlü makamı talep etmektedirler.Bu yolla makam ve mevkii sahibi olan çok kişi bulunmaktır.

Halbuki özellikle TEDAŞ’ta çalışan elektrik mühendisi,elektrik teknikeri,teknisyenleri bir köy-kasaba-ilçe ve il AG-OG elektrik projesi,ENH ile enerji taşıma projesinin nasıl yapıldığını bilmeli hatta yapmalı, tesiste kullanılacak malzemelerin karakteristiklerini bilerek seçmeli,almalı,elektrik tesislerinde güvenlik,röle koordinasyonu ,elektrikle ölçme,periyodik bakımlar,elektrik iç tesisat proje hazırlama ve kontrollüğü vs gibi konularında eğitildikten sonra diğer servislere atanmalıdır.Böylece yaptığı işi bilen yaptıracağı işi elemanlara iyi tarif edebilen bir kadroya sahip oluruz. Sadece TEDAŞ’ta çalışan iyi kadrolar yetmemektedir.

TEDAŞ hizmet alımı şeklinde periyodik bakımlar ile,yatırım programında yer alan elektrik tesislerini ihaleten üçüncü kişilere yaptırmaktadır.Projenin iyi olması,uygulanabilir olması ancak tesisi yapan yaptıran kişilere de bağlıdır.Bu kişilerinde yaptıkları işi daha iyi bilmeleri halinde yapılan bir periyodik bakım veya tesis kalitesinin artması sağlanmış olacaktır.Bu nedenle her yıl tesise başlamadan önce belirlenecek bir süre ile gerek yüklenici gerekse de TEDAŞ elamanları yapacakları iş konusunda eğitilmeleri ve sonraki senelerde yüklenici çalışanları için sertifikalı elemanların isteneceği hatırlatılmalıdır.

TEDAŞ’ta çalışan hemen hemen tüm çalışanlar öğrencilik çağında aldıkları ders kitabı dışında hiç kitap almadıkları,kitap okumadıkları yaptığı yada yaptırdıkları işleri usta çırak ilişkisi ile yada bir ajandanın ekindeki katalog-cetvellerden yürüttüklerini yapılacak bir anket ile kolayca anlayabilirsiniz.Halbuki herkesin ekmek yediği bir kuruluşta yaptığı işi daha iyi yapabilmesi için gördüğü şeylerleri değil bildiği işleri yaptırması-yapması gerekir.Bunun içinde mesleki kitaplar alınmalı bunlar dağıtılmalı okunması bilgilerin özümsenmesi istenmelidir.

 

Posted in Uncategorised.

Bir cevap yazın