Elektrik Tesisat Denetleme Yönetmeligi Maddeleri

Tesisat Denetleme Yönetmeligi

AMAÇ: Madde 1- Yönetmeliğin amacı 1475 Sayılı İş Yasasının 74. maddesi gereği olan yönetmelik hükümleri uyarınca, elektrik üreten ve tüketen her türlü tesis ile cihaz, ekipman ve aletlerin işletilmesi sırasında can ve mal güvenliği açısından denetlenmesini sağlamaktır. KAPSAM: Madde 2- Bu yönetmelik 48 V.’un üstündeki AC veya DC elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ile elektrik enerjisi tüketen her türlü yapı ve/veya cihazların denetlenmesini kapsar. YASA VE YÖNETMELİKLER: Madde 3- Bu yönetmeliğin dayanağı olan ilgili yasa ve yönetmelikler; 3.1- 1475 sayılı İş Yasası, 3.2- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 3.3- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 3.4- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 3.5- TSE Paratoner Yönetmeliği, 3.6- Asansör Yönetmeliği, 3.7- Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi, 3.8- EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği, 3.9- TSE Yangın Yönetmeliği, 3.10- TMMOB Bilirkişilik Enaz Ücret Tanımlamaları Yönetmeliği, 3.11- EMO Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, 3.12- Yürürlükte olan diğer ilgili tüzük ve yönetmelikler, 3.13- Diğer ilgili Ulusal ve Uluslararası Standartlardır. TANIMLAR: Madde 4- İlgili EMO birimlerince herhangi bir meslek içi eğitimden geçmiş veya bu konuda uzman EM ‘lerine Teknik Denetleme Mühendislik Belgesi verilir. Teknik Denetleme Mühendisleri Madde-3 gereğince, EMO birimleri ve Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlıklarına karşı sorumludurlar. DENETİM: Madde 5- 5.1- Tesisat denetimi en az iki Tesisat Denetleme Mühendisi tarafından yapılır. Tesisin büyüklüğü ve uzmanlık alanlarına göre bu sayı artabilir veya zorunlu durumlarda bir Tesisat Denetleme Mühendisi tarafından da yapılabilir. 5.2- Denetlenecek tesisin sahibi veya sorumlusu, ilgi yazısıyla EMO birimine başvuruda bulunmalı, EMO birimi Tesisat Denetleme Mühendisi görevlendirmesi yaparak tesisat denetleme gününü belirlemeli ve görev süresince Tesisat Denetleme Mühendisi sigortalanmalıdır. 5.3- Tesisat Denetleme Mühendisinin denetim yapacağı yerde, denetlenecek tesisin sahibi veya sorumlusu Son Durum Projesi ile birlikte hazır bulunmalıdır. Denetim bittikten sonra ise, Tesisat Denetleme Mühendisi ile denetlenen tesisin sahibi veya sorumlusu denetimin yapıldığına ilişkin tutanak tutmalıdır. 5.4- Tesisat Denetleme Mühendisi, tesisin Madde-3 eklerine göre uygunluğunu denetleme sırasında, mümkün olduğu kadar enerjisiz ortamda çalışmalıdır. Topraklama testlerinde enerjinin kesilmesi gerekmektedir. Enerji kesilemiyorsa, yalnızca koruma topraklaması ölçülmelidir. 5.5- Tesisat Denetleme Mühendisi, denetleme raporunu üç kopya olarak hazırlayarak EMO birimine verecektir. EMO birimi, bu raporun bir kopyasını ön yazıyla denetlenen tesisisin sahibi veya sorumlusuna, bir kopyasını da Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığı ‘na gönderecektir. 5.6- Tesisat Denetleme Mühendisi, tesiste görülen eksikliklerin giderilmesi için yeterli bir süre tanımalı ve bu sürenin sonunda tesisi yeniden denetlemelidir. Denetlenen tesisin sahibi veya sorumlusu verilen süre içinde denetim için yeniden başvuruda bulunmadığı durumda, EMO birimi gerekli kurumları (Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığı, TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi, Belediye, İtfaiye v.b.) uyaracaktır. 5.7- Bu hizmetlerin tümünün yapılmasından vazgeçilip, bir bölümünün yaptırılmasının istenmesi durumunda, tesisat denetim ücretleri bu bölümün en az ücretlerine göre hesaplanır. DENETİMİN KAPSAMI: Madde 6- Tesisat Denetleme Mühendislerinin, tesisat denetimleri sırasında yapacağı testler; 6.1- Tesisatın gözle ve basit ölçüm aletleri ile (avometre, metre, kumpas, v.b.) incelenmesi, 6.2- Toprak geçiş dirençlerinin ölçüm testleri, 6.3- AG Yalıtım testleri, 6.4- Röle testleri, 6.5- Trafo yağ testleri. TESİSAT DENETLEME MESLEKİ DENETİM BEDELİ: Madde 7- Tesisat Denetleme Mesleki Denetim Bedeli, EMO Mesleki Denetim Uygulaması Esasları Yönetmeliği gereğince, EMO Yönetim Kurulu ‘nun belirlediği tanımlama üzerinden alınır. YÜRÜRLÜK: Madde 8- Bu yönetmelik 29-30.03.1996 tarihinde yapılan EMO 35.Olağan Genel Kurulu ’nun verdiği yetki ile EMO Yönetim Kurulu’nun 25.12.1996 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, 01.01.1997 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. YÜRÜTME: Madde 9- Bu yönetmeliğin uygulanmasından EMO Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur.

Posted in Genel.

Bir cevap yazın